Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 8 maart 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 8 maart 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

Te behandelen:

5
27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 3 maart 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Besluitvorming over verdere behandeling wetsvoorstel aangehouden tot na het Hoofdlijnendebat SZW van 17 februari 2022.
 6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
 7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673).

Plenaire debatten:
 1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02).
28
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 10 maart 2022, 15.00-18.00 uur: Rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen
 • 17 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
 • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
 • 22 maart 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
 • 28 maart 2022, 10.00-14.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962) 
 • 30 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
 • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
 • 5 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
 • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
 • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
 • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
 • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
 • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
30
Agenda commissiedebat Arbeidsmarktbeleid en voorstel onderverdeling onderwerpen
31
Voorstel verplaatsen enkele agendapunten van CD Pensioenonderwerpen naar CD Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

Details

Besluit: Instemmen met het voorstel om enkele agendapunten op de agenda van het commissiedebat Pensioenonderwerpen (d.d. 24/03) inzake de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw te verplaatsen naar de agenda van het commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (d.d. 31/03).
 • Het betreft de volgende agendapunten: 
  • Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 5 februari 2021 Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen die nagaat of er  een juridische grondslag gevonden kan worden (Kamerstuk 29389-103) - 20361-195
  • Toezending eindrapport van de adviescommissie van Wijzen over onvolledig opbouw AOW naar een verplichte tegemoetkoming voor  ouderen van Surinaamse herkomst Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 1 juli 2021 Toezending eindrapport van de adviescommissie van Wjizen over onvolledig opbouw AOW naar een verplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst - 20361-197
  • Voortgang AOW Suriname Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 22 september 2021 Voortgang AOW Suriname - 20361-198