Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

8 maart 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • H. Bevers (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  35374 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  35993 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Behandeling wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (Kamerstuk 35673) en onderzoek anoniem solliciteren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zesde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Oplossing knelpunt ontbrekende dienstverlening aan IVA/DGA uitkeringsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsopties concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapport van het programma 'Perspectief op Werk' en de voortgang van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informeren uitwerken tegemoetkoming derde sluiting kinderopvang en additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan de Sociaal Economische Raad (SER) over adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning programma Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de Commissie Parameters en Rapport Technische Werkgroep Scenariosets

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gemeentenieuws SZW 2022-1

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Raadsaanbeveling rechtvaardige klimaattransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 15 februari 2022 te Bordeaux

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB op 14 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 3 maart 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Besluitvorming over verdere behandeling wetsvoorstel aangehouden tot na het Hoofdlijnendebat SZW van 17 februari 2022.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02).
 28. 28

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 10 maart 2022, 15.00-18.00 uur: Rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen
  • 17 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
  • 22 maart 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 28 maart 2022, 10.00-14.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962) 
  • 30 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 5 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 29. 30

  Agenda commissiedebat Arbeidsmarktbeleid en voorstel onderverdeling onderwerpen

 30. 31

  Voorstel verplaatsen enkele agendapunten van CD Pensioenonderwerpen naar CD Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Besluit: Instemmen met het voorstel om enkele agendapunten op de agenda van het commissiedebat Pensioenonderwerpen (d.d. 24/03) inzake de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw te verplaatsen naar de agenda van het commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (d.d. 31/03).
  • Het betreft de volgende agendapunten: 
   • Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 5 februari 2021 Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen die nagaat of er  een juridische grondslag gevonden kan worden (Kamerstuk 29389-103) - 20361-195
   • Toezending eindrapport van de adviescommissie van Wijzen over onvolledig opbouw AOW naar een verplichte tegemoetkoming voor  ouderen van Surinaamse herkomst Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 1 juli 2021 Toezending eindrapport van de adviescommissie van Wjizen over onvolledig opbouw AOW naar een verplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst - 20361-197
   • Voortgang AOW Suriname Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 22 september 2021 Voortgang AOW Suriname - 20361-198
 31. 32

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven