Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 4 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda met nagekomen agendapunten procedurevergadering commissie VWS d.d. 4 november 2021, 11.30-12.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

14
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 op 26 oktober 2021 en reactie op amendementen

Te behandelen:

16
35925-XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Te behandelen:

22
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over informeren van wensouders over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren (Kamerstuk 29323-160) en stand van zaken nota van wijziging Wdkb

Te behandelen:

28
Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten op 10 juni 2021, over handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Te behandelen:

48
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 23 september 2021, over de mogelijkheden van de introductie van een hardheidsclausule in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het eigen risico

Te behandelen:

53
54
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 26 oktober 2021)

Details

Besluit: Ter informatie. 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
 2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. 
 3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen. 
 5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
 6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
 7. 35 899 Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2021. Wordt op 8 november a.s. behandeld in een WGO.
55
Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 4. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is de Nota n.a.v. het verslag ontvangen. 
 5. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
 6. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
 7. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 8. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op 20 september 2021 is het verslag uitgebracht.
 10. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is het verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden ontvangen.
 11. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is het verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden ontvangen.
 12. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
 13. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
56
Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
 2. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Datum verslag vaststellen in de p.v. van 3 november 2021.
 3. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Datum verslag vaststellen in de p.v. van 3 november 2021. 
57
Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
 2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
58
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

Details

Besluit: Ter informatie. 
 1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
 2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. 
 3. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
 4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021).
59
Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

Details

Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
60
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit: De inplanning van het commissiedebat Langere termijn coronabeleid komt terug op de agenda van de volgende procedurevergadering.

Ter informatie en attendering, het WGO Sport en Bewegen wordt verplaatst naar donderdag 2 december a.s. (in de pv van 13 oktober 2021 is besloten om het WGO Sport en Bewegen naar een latere datum te verplaatsen, zodat enkele eind november te ontvangen relevante stukken van de regering bij dit WGO kunnen worden betrokken).
 
Reeds ingepland:
 1. WGO Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (TK 35899), 8 november 2021 (11.00-18.00 uur)
 2. CD GGZ/Maatschappelijke opvang/Suicidepreventie, 9 november 2021 (17.00-22.00 uur).
 3. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.), 17 november 2021 (13.00-18.00 uur). 
 4. CD Leefstijlpreventie, 18 november 2021 (10.00-15.00 uur).
 5. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 25 november 2021 (13.00 - 18.00 uur).
 6. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.00-17.00 uur).
 7. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/ Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
 8. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021 (10.00-14.30 uur).
 9. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
 10. CD Langere termijn coronabeleid, datum nog in te plannen.

Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
 1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur
 2. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2022 en aanverwante zaken, 2 december 2021 (17.00 tot 23.00 uur).
61
Voorstel om een brief toe te voegen aan het WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Details


Besluit: De commissie stemt in met het overhevelen van de enige brief die momenteel geagendeerd staat voor het te zijner tijd te houden CD Jeugdbeleid naar het WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 op 29 november 2021. 
 • Het betreft de brief: Reactie op de gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (34638-8).
62
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit: Ter informatie. 
 1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
 2. CD Administratieve lasten 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 5. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
 6. CD Eerstelijnszorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 7. CD Eigen bijdragen in de zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
 8. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 9. CD Geneesmiddelenbeleid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
 10. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
 11. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
 12. CD Hulpmiddelenbeleid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 13. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
 14. CD Jeugdbeleid Nog geen geagendeerde brieven.
 15. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
 16. CD Medische ethiek 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
 17. CD Medisch specialistische zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
 18. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
 19. CD Medische preventie 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 20. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
 21. CD Oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
 22. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 23. CD Pakketbeheer 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
 24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 25. CD PGB 4 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
 26. CD Verslavingszorg/drugsbeleid Nog geen geagendeerde brieven. 
 27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 28. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
 29. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
 30. CD Zwangerschap en geboorte 18 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
63
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

Details

Besluit: Ter informatie.

Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:  
 
 1. RTG Sekszorg, 22 november 2021 (13.30-15.30 uur)
 2. RTG Long covid, 22 november 2021 (10.15-12.15 uur) met onder andere medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 29 september 2021 heeft de commissie ingestemd met het nader uitgewerkte voorstel (opzet en programma).
 3. RTG Niet-reanimeerpenning, 13 december 2021 (15.00-17.(30) uur. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is nogmaals besloten dit RTG te organiseren. 


Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
 
 1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
 2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
 3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.

 
64
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

Details


Besluit: Ter informatie 

Overzicht geplande technische briefings:
 1. TB over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (TK 35824), 23 november 2021 (16:30-18:00 uur).
 2. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7 december 2021 (17.00-18.00 uur). 
 3. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur).

Overzicht nog te plannen technische briefings:
 
 1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
65
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

Details

Besluit: Ter informatie. 

Overzicht reeds geplande gesprekken:  
 1. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)16 november 2021 (16.00-17.00 uur). Aangemeld voor dit gesprek hebben zich de volgende leden: Van den Hil (VVD), Verkuijlen (VVD), Aukje de Vries (VVD), Sahla (D66), Westerveld (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Gündogan (Volt), Den Haan (fractie Den Haan), Simons (BIJ1).


Nog te plannen gesprekken:
 
 1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. (2021Z07771) In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Nadere informatie volgt.