Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor IenW op 19 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorlopige toepassing van het verdrag inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging Regeling vijfde tijdelijke verbod burgerluchtverkeer Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Opheffen Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop een wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Steun voor ondernemers in overgang naar zero emissie zones

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Prestatieplan en tarieven voor luchtvaartnavigatiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid en Doc29 regionaal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Cumulatie geluid rond luchthavens: toezending impactanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsbrief Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  ILT inspecties passagiersrechten luchtvaart tijdens de coronapandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken productie duurzame brandstoffen luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verkeersveiligheidswaarschuwingen in-car

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording commissievragen inzake het MIRT-overzicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Indiening proposities Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels - Heinenoordtunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gunning treindienst Eindhoven-Düsseldorf

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Projectbeslissing Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken vervoerplannen 2022, beschikbaarheidsvergoeding OV en actuele ontwikkelingen OV en taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Strategisch Koersdocument 2026 CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Door de commissie verzochte reactie op brieven VVN en MENS-en-STRAAT met betrekking tot verkeersveiligheid en 15 km-zones

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitspraak hoger beroep intrekkingsbesluit Stint 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek NEN biobrandstof binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Actualisatie handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Evaluatierapport van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Normstelling batterijen in AEC-bodemas

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang Omgevingsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoek e-commerce en retourzendingen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang strategische aanpak batterijen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Evaluatierapport Milieu Centraal en rapport duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Kabinetsreactie Rli advies ‘Digitaal Duurzaam’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Lijst met EU-voorstellen IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voorstellen uit het EU-Spoorlijninitiatief 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Verslag van de Transportraad van 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Hagen over bio-LNG laten meetellen bij de doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota ministerie IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake de Najaarsnota voor het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitstel geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en klimaatministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk en brief aan de Commissie omtrent duurzaamheidsclaims op textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verlenging termijn Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie van de minister op de commissiebrief is op 15-12-21 ontvangen en staat op deze agenda)
  - Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
  - Luchtkwaliteit (op 27-01-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
  - Circulaire economie (op 27-01-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
  - Begrotingen en Jaarverslagen 
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (stafnotitie over beëindiging grootprojectstatus staat op deze agenda).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022) 
 66. 66

  Geplande commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces 2022

  17-01-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing PBL over 'Reflectie op de leefomgevingsthema’s in het Coalitieakkoord 2021-2025' (via videoverbinding)
  18-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen*
  25-01-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (met: minister van IenW, minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie en staatssecretaris EZK)
  26-01-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Externe veiligheid
  27-01-2022 11.30 - 12.30 Technische briefing Vervolg onderzoeken milieucriminaliteit en -overtredingen (hybride)
  02-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  03-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022*
  23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 67. 67

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (4 brieven)
  Commissiedebat Toezicht en handhaving (4 brieven) 
  Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)
  Commissiedebat Water (3 brieven)
  Notaoverleg MIRT (21 brieven) (dit wordt in de eerste helft van april 2022 ingepland)
 68. 68

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  • Circulaire economie. Aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA)
  • Maritiem. Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
  • Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872). Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  • Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (Kamerstuk 22026-511). Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)

  Dertigledendebat
  2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
 69. 69

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021. 
 70. 70

  Werkprogramma 2022-2023 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data