Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

17 november 2021
16:15 - 17:15 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 3 november 2021 en van de extra procedurevergadering van 8 november 2021 worden vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven met betrekking tot de behandeling van het pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  COP26 verklaring Aligning International Public Support for the Clean Energy Transition

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Behandeling van de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35957) en de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (35930)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de vergaderingen van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie, het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken op 12, 13 en 14 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Statement over het European Payments Initiative

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van reactie op de brief van het Interprovinciaal Overleg met de vraag om bevriezing of afschaffing van de opschalingskorting voor provincies en gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift beantwoording vragen vaste commissie voor Financiën uit de Eerste Kamer over uitvoeringstoets aanpassing verliesverrekening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie van de Wet bankenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toeslagenherstel - Aankondiging budgettaire wijzigingen najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitwerking voorlichtingsvragen Raad van State inz. hervorming SGP n.a.v. motie-Inge van Dijk c.s.

 24. 24

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkbezoek aan Brussel

  Besluit: De commissie spreekt uit na februari 2022 een werkbezoek te willen brengen aan Brussel. Voor de invulling daarvan kan gedacht worden aan een bezoek aan de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement, DG ECFIN bij de Europese Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging.
  De commissiestaf zal de voorbereiding van een dergelijk werkbezoek starten, waarbij op een later moment eventueel een voorbereidingsgroep wordt ingesteld voor de concretisering van het programma.
 27. 27

  Verzoek Nederlandse Brouwers tot aanbieding petitie 'Stop extra bierbelasting'

 28. 28

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie heeft daarbij uitgesproken binnen afzienbare termijn alsnog een commissiedebat te willen houden over staatsdeelnemingen.

  wo 17-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen [ omgezet in een schriftelijk overleg]
  wo 17-11-2021   13.30 - 15.30 Commissiedebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (Recovery and Resilience Plan; RRP) [ uitgesteld ]
  ma 22-11-2021   18.30 – 21.30 Wetgevingsoverleg Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen
  do 25-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 08-12-2021   14.30 - 17.30 Commissiedebat Financiële markten
  do 09-12-2021   15.00 - 18.00 Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  do 16-12-2021   13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
 29. 29

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen [te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  3. Commissiedebat Belastingdienst
  4. Commissiedebat Belastingen
  5. Commissiedebat Betalingsverkeer
  6. Commissiedebat Brexit
  7. Commissiedebat Douane
  8. Commissiedebat Europese btw
  9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 30. 30

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; besloten is de geplande technische briefing over de herziening van Solvency II te annuleren wegens te veel ontvangen afmeldingen.
  1. wo 17-11-2021 18.30 - 20.00 Gesprek Rapport 'Recht vinden bij de rechtbank' van Raad voor de rechtspraak
  2. do 18-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing over herziening Solvency II [ geannuleerd
  3. wo 24-11-2021 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Toekomst Stabiliteits- en Groeipact (SGP)
  4. do 25-11-2021 14.00 - 15.30  Technische briefing Opties herijking hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
  5. di 30-11-2021 13.15 - 13.25 Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'
  6. ma 06-12-2021 17.00 - 18.30  Technische briefing Negende voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  7. wo 08-12-2021 18.30 - 20.00 Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
  8. wo 01-06-2022 14.30 - 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 31. 31

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 12 november 2021)

  Besluit: ter informatie.

  7, 8 en 9 december (week 49)
  - stemmingen over alle begrotingen (7 december)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 32. 32

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over de eerste periodieke rapportage staatsagent KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarvergadering Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wob-besluit met betrekking op het Europees Herstelfonds (RRF) en Nationaal herstelplan (RRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van de Bestuurlijke adviesraad kinderopvangtoeslag (BAK) om een besloten gesprek te voeren met de commissie Financiën over de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire

 37. 37

  Voorstel voor de opzet en de planning van een rondetafelgesprek over Cumex en Cumcum

 38. 38

  Toelichting door het lid Kamminga (namens de commissie Europese Zaken) op doel en proces van de EU-prioritering op basis van het Werkprogramma van de Europese Commissie