Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

13 oktober 2021
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel kabinetsstandpunt (BNC-fiche) HERA-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  35515 Nota van wijziging inzake Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  35925-XVI Nota van wijziging inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden in verband met de evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  35899 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  ADR vervolgonderzoek informatiebeveiliging Donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  ADR-onderzoeksrapport ''informatiebeveiliging Donorregister''

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie 'Pleidooi voor een Minister voor Kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (Kamerstuk 32793-544)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie van stichting het Gehandicapte Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake verklaring Dorpsraad Wijk aan Zee n.a.v. geopenbaarde correspondentie over GGD-rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker regio Kennemerland’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verschil derde prik immuungecompromitteerde Nederland en België en gebruik conventionele naalden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol bij het VN-verdrag Handicap (Kamerstuk 33826-37)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Definitieve kaderbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken Q-koorts: vervolg financiële tegemoetkoming, resultaat onderzoek COVID en Q-koorts en advies t.a.v. screening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (Kamerstuk 35 401) inzake andere correspondentie tussen het kabinet en het OMT over de A-status van covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg (Kamerstuk 34767-61)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Vaccindonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Compliance Dopingautoriteit met Wereld Anti-Doping Code

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan in het commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling van 22 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op petitie van College voor de Rechten van de Mens over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport onderzoek backpay weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vormgeving Nationale Zorgreserve

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake resultaatgericht beschikken op basis van de Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2021, over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Ellemeet c.s. over het maximeren van de eigen bijdrage op €250 per jaar verlengen tot 1 januari 2023 (Kamerstuk 29477-714)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie op de initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Melding nieuwe exotische mug in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Dialoogsessie ‘informele mentoren in de jeugdzorg’ 13 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Adviezen commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Huidige drukte en personeelstekorten in de geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad, 12 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad van 12 oktober 2021 en een reactie op informatieverzoeken (Kamerstuk 21501-31-627)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over uitlatingen van de coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) over de niet-benoeming van een kandidaat voor een RTE

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brief van de vaste commissie Digitale Zaken ter aanbieding notitie ICT-investeringen door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 8 oktober 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. 
  3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit wetsvoorstel op korte termijn in een WGO te behandelen. 
  5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
  6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  6. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  7. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  8. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op 20 september 2021 is het verslag uitgebracht.
  10. 35 899 Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 6 oktober 2021 is de Nota nav het verslag ontvangen. 
  11. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht. 
  12. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht. 
  13. 35 925-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022. Op 30 september 2021 is het verslag uitgebracht. 
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Datum inbreng verslag vastgesteld op 8 oktober 2021.
  2. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  3. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Datum inbreng verslag vastgesteld op 13 oktober 2021. 
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 48. 48

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over misstanden in de turnsport (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
  3. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. 
  4. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  5. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021).
 49. 49

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
 50. 50

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde data van de vier commissiedebatten waarover de commissie heeft besloten deze nog voor het kerstreces te houden.

  Reeds ingepland:
  1. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet, 11 oktober 2021 (10.00 - 14.00 uur).
  2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 25 oktober 2021 (13.30-17.30 uur).
  3. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.), 17 november 2021 (13.00-18.00 uur). 
  4. CD Leefstijlpreventie, 18 november 2021 (10.00-15.00 uur).
  5. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.00-17.00 uur).
  6. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021 (10.00-14.30 uur).
  7. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).

  Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
   
  1. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken, 15 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur).
  2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur).

  Datumvoorstel commissiedebatten waarvan de commissie heeft besloten deze nog voor het kerstreces in te plannen: 
  1. CD Langere termijn coronabeleid, 3 november 2021 (13.00 tot 18.00 uur).
  2. CD GGZ/Maatschappelijke opvang/Suicidepreventie, 9 november 2021 (17.00-22.00 uur).
  3. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz,  25 november 2021 (13.00 - 18.00 uur).
  4. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/ Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
 51. 51

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. CD Acute Zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  6. CD Eerstelijnszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  8. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  9. CD Geneesmiddelenbeleid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  10. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  11. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  12. CD Hulpmiddelenbeleid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  13. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  14. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 8 maart 2021.
  15. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
  16. CD Medische ethiek 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  17. CD Medisch specialistische zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
  18. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  19. CD Medische preventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  20. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  21. CD Oorlogsgetroffenen 1 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  22. CD Orgaandonatie 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  23. CD Pakketbeheer 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  25. CD PGB 3 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  26. CD Verslavingszorg/drugsbeleid Nog geen geagendeerde brieven. 
  27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  28. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
  29. CD Zorgverzekeringswet 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  30. CD Zwangerschap en geboorte 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 52. 52

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Het lid Smals (VVD) meldt zich aan om betrokken te worden bij de voorbereiding van twee nog ongeplande RTG's: 1) Zorg en dwang in de plaats van het lid Laan-Gesellschap (VVD) en 2) Lerende cultuur in de GGZ in de plaats van het lid Regterschot (VVD).
  Aan de andere fracties wordt verzocht aan te geven of zij willen participeren in de voorbereiding van de nog ongeplande rondetafelgesprekken Zorg en dwang en Lerende cultuur in de GGZ.

  Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:  
   
  1. RTG Menopauze, 12 oktober 2021 (16.30-19.30 uur).
  2. RTG Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen, 14 oktober 2021 (13.00-17.00 uur). 
  3. RTG Sekszorg, 22 november 2021 (13.30-15.30 uur)
  4. RTG Long covid, 22 november 2021 (10.15-12.15 uur) met onder andere medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 29 september 2021 heeft de commissie ingestemd met het nader uitgewerkte voorstel (opzet en programma).
  5. RTG Niet-reanimeerpenning, 13 december 2021 (15.00-17.(30) uur. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is nogmaals besloten dit RTG te organiseren. 


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
   
  1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 53. 53

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht reeds geplande gesprekken:  
  1. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)16 november 2021 (16.00-17.00 uur).


  Nog te plannen gesprekken:
   
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. (2021Z07771) In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Nadere informatie volgt.
 54. 54

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)


  Besluit: Ter informatie 

  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7 december 2021 (17.00-18.00 uur). 

  Overzicht nog te plannen technische briefings:
   
  1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces.
  2. TB over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (TK 35824). In de procedurevergadering d.d. 29 september 2021 is besloten deze in te plannen. 
 55. 55

  Uitnodiging IGJ voor werkbezoek

 56. 56

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verlenging voorhangtermijn van de wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden in verband met de evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Tegemoetkoming oud-turnsters

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om de minister een reactie te vragen op het bericht Deskundigen zien strijdige belangen bij Alzheimercentrum Amsterdam en neuroloog https://nos.nl/l/2401411

  Te behandelen:

  Loading data