Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

28 september 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 28 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op de vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Partnerverlof nadeliger voor laagste inkomen'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken verhoging terugkeerpremie voor de Ziektewet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingsregeling protocol NOW 3 en 4 en addendum protocol NOW 1 en 2

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Zevende Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken NOW september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang AOW Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plenair debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit – Debat vervallen

  • Geagendeerde brief voor het plenair debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 22 september 2021 komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake Noodkreet Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in de media met betrekking tot de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Waarborgfonds saneringskredieten en Uitzonderingsjaar ophogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 20 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 23 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).
  7. Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 (35 845).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019). Dit debat is komen te vervallen bij de RvW van 22 september 2021.
  2. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020). Dit debat is komen te vervallen bij de RvW van 22 september 2021.
  3. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 
  4. Debat over het Corona steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 7 september 2021).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn (SO d.d. 23/06)
 21. 21

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (35666) - 4 oktober 2021, 10.00-13.00 uur
  • Commissiedebat Inburgering en integratie - 27 oktober 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
 22. 22

  Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

 23. 23

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek Stichting Inlichtingenbureau op 8 november 2021, 13.00-16.30 uur (locatie: hoofdkantoor Utrecht)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 8 november 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), Tielen (VVD) (vanaf 14.00 uur) Kat (D66) , Van Kent (SP) en Ceder (ChristenUnie).
 24. 24

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek DNB op 13 december 2021, 15.00-17.00 uur (locatie Amsterdam)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek aan DNB doorgang te laten vinden op 13 december 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Van Houwelingen (FvD) en Den Haan (Fractie Den Haan).