Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 september 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Heinen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Kat (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Desgewenst bij de stemmingen op 6 resp. 8 juli 2021 betrokken brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op een verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juli 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdens het zomerreces ontvangen stukken m.b.t. Eurogroep/Ecofinraad-vergaderingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stukken die voorlagen op de informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringsbesluiten RRF

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stukken betrokken bij het commissiedebat over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering op 9 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van Bijlage 8 bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage en verkenning toekomstopties de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Versterking verantwoordingsketen' en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport 'De toekomst van de chartale infrastructuur in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport markt van private lease

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport Commissie Europese economie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van G20 vergadering van Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Cijfers rapportage FATCA

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-afdracht onder voorbehoud (douanerechten textiel/schoenen)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending reactie op een brief van H. K. te E. inzake een klacht over de Belastingdienst m.b.t. onterechte beschuldiging van fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over de Belastingdienst m.b.t. onterechte beschuldiging van fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 22 juni 2021 over hoe het percentage tijdig afgehandelde bezwaren verhoogd kan worden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Monitor exportkredietverzekeringen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken 'Hand aan de kraan' analyse 2021 - fiscale stimulering emissievrije personenauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onder embargo verstrekken pakket Belastingplan

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over fiscale regels voor thuiswerken in Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ex-ante onderzoek effecten Carbon Border Adjustment Mechanism voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over de brief van S.V. inzake ‘noodkreet gedupeerde toeslagen en andermans IB’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op brief van de Nationale ombudsman en de Landelijke organisatie sociaal raadslieden over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over de Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezending onderzoeksrapport ADR: ''grensbedragen opzet/grove schuld (O/GS) en minnelijke schuldsanering MSNP''

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang herijking herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de 10%-regeling uitkeringsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Commissievoorstel en Raadspositie Europese jaarbegroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Paper over herziening van het Stabiliteit- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Mededeling prestatiekader EU-begroting in het MFK 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Verordening voor Europese groene obligaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Herziening richtlijn consumentenkrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Mededeling Duurzame Financieringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Behandelvoorstel prioritair EU-voorstellen rondom witwassen en terrorismefinanciering

 47. 47

  Behandelvoorstel prioritair EU-voorstel Richtlijn Energiebelastingen

 48. 48

  Uitstel toezending BNC-fiches Fit-for-55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën van 10 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbod Europese Rekenkamer inzake technische briefing over jaarverslag 2020

  Op dinsdag 26 oktober 2021 publiceert de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over 2020. Dhr. Alex Brenninkmeijer, namens Nederland lid van de Europese Rekenkamer, biedt de vaste commissie voor Financiën een openbare technische briefing aan over het jaarverslag.

  Besluit: een openbare technische briefing inplannen op dinsdag 26 oktober 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur. De commissies Europese Zaken en EZK uitnodigen als volgcommissies i.v.m. de onderwerpen rechtsstatelijkheid en Fit for 55.
  Noot: per e-mail wordt deelname geïnventariseerd.
 51. 51

  Initiatiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Behandeling van de Miljoenennota 2022 c.a. en de begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stafnotitie - Planning van en proces rond het gevraagde advies van de Venetië Commissie over de rechtsstaat in Nederland

 54. 54

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
  1. wo 29-09-2021   13.00 - 15.00 Commissiedebat Digitale euro
  2. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  3. do 07-10-2021   10.15 - 12.15 Commissiedebat IMF
  4. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  5. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  6. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  7. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 55. 55

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluitde debatten genoemd onder 2 en 12 worden na afronding van het Belastingplan 2022 ingepland. 
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Belastingen
  4. Commissiedebat Betalingsverkeer
  5. Commissiedebat Brexit
  6. Commissiedebat Douane
  7. Commissiedebat Europese btw
  8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  9. Commissiedebat Financiële markten
  10. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  11. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  12. Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

  Besluit: het onder nummer 11 genoemde debat wordt van de commissieagenda afgevoerd.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  1. ma 27-09-2021 11.00 - 12.15 Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
  2. wo 29-09-2021 15.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)
 57. 57

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)  
  12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  18. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK)
  34. Debat over het coronasteunpakket (Gijs van Dijk) (minister EZK, minister SZW, minister Financiën)
 58. 58

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  6. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
  auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
  20. Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld (Kuzu)
  (minister van Financiën)
 59. 59

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  28, 29 en 30 september 2021 (week 39)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

  5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

  12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
  - 35 779 (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden)

  9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
  - Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)
  - Begroting Defensie (X)

  7, 8 en 9 december (week 49) 
  - stemmingen over alle begrotingen (7 december)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
 60. 60

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) te rappelleren over het verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken.

  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
  01-07-2021 - Verzoek aan staatssecretaris van Financiën inzake reactie op brief derde over de Belastingdienst en wet Omtzigt over toeslagpartnerschap (2021Z12384)
  07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
  07-07-2021 - Verzoek aan de minister van Financiën om een brief ten behoeve van een commissiedebat over de digitale euro (2021Z13111)
 61. 61

  Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Kamerstuk 35 908)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Onderzoek fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn herziening duurzaamheidsrapportage (Kamerstuk 22112-3132)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Menukaart van het ministerie van Financiën met opties voor werkbezoeken en technische briefings

 65. 65

  Rappelbrief ten aanzien van een nog niet beantwoorde commissiebrief

  Te behandelen:

  Loading data