Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang 9e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Werf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2021, over het bericht ‘Illegaal handelen is een strategische optie voor de NCTV’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerp van een koninklijk besluit in verband met de voorgezette inwerkingtreding van art. 126jj S Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitreizigers - onderzoek naar een (digitale) wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen (motie Michon-Derkzen/Van der Staaij (Kamerstuk 29754-598))

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC rapport State of the art - Statelijke dreigingen fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitspraak rechtbank Rotterdam naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die zijn ingediend door vijf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op de evaluatie van de PNR wet door het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de visie over het beleid voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijzigen landenlijst EU inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Conceptwetsvoorstel strafbaar stellen doxing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wob-verzoek Bits of Freedom Normstelling Interceptieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Storing systemen Justis

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Storing systemen Justis

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Eerste monitorrapportage en procesevaluatie Wet langdurig toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering van de motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Concept beleidsreactie op rapporten Commissie van onafhankelijke deskundige inzake afstand en adoptie en ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Zorg aan slachtoffers seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Convenant bestrijding online piraterij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag en toezichtsrapport College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vaststelling waarschuwende tekst kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Justitieketen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 32

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (Kamerstuk 34798)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wet biometrie vreemdelingenketen - registratie onregelmatigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Registratie van individuele dan wel meer algemene asielgronden bij vergunningverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beleidsreactie WODC-Rapport Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht. Een juridisch-empirische analyse

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Landenbeleid Ethiopië - Tigray en etnisch Tigreeërs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Bosnië en Herzegovina, Kosovo en Mongolië

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Brazilië, Jamaica en Servië

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging au-pairbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Diverse onderwerpen Migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de push-backs in Kroatië in het licht van het onderzoek van Lighthouse Reports

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Afschrift brief aan Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken met adviesaanvraag over het gebruik van beleidsmatige richtgetallen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Mededeling EU strategie aanpak antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Naleving, controle en handhaving coronatoegangsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Notificatie ontwerpbesluit en –regeling bescherming koopvaardij

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Versterking toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Fiche: Commissie aanbeveling inzake de bescherming van journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitstel toezending BNC-fiche inzake EU-actieplan tegen migrantensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek rapporteur bij het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering (Kamerstuk 35869)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Evaluatie werkwijze commissie J&V

  Aangehouden tot de volgende procedure vergadering.