Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Kamerstuk 35925-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken aanpak plofkraken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wob-besluiten fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving over informatieverstrekking aan de Kamer over het onderzoek naar een omvangrijke fraude door het kantoor van de Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Vervanging Capaciteitsmanagementsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  WODC-onderzoeksrapporten met een evaluatie van ANPR-wetgeving en het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de moties ingediend tijdens het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbod voor een werkbezoek van de commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Forensische keten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) als landelijke voorziening voor de crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van schriftelijk overleg inzake terrorisme en nationale veiligheid (o.a. Kamerstuk 27925-757)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verstrekken van twee documenten in de zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over monitoring vrijgekomen terrorismeveroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het inspectierapport 'Een kwetsbaar recht'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Rudmer Heerema over alleen een verbod op reclame door beroepssporters bij risicovolle kansspelen (Kamerstuk 30234-267)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC-rapport “Verkenning naar aanpak bestrijding van veelplegers van faillissementsfraude”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorbereiding ontwerp- algemene maatregelen van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Besluit naturalisatietoets in verband met een overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie Inspectierapport Opsporing Koninklijke Marechaussee; thema Mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitspraken Raad van State over Griekse statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verlengde inzet defensielocatie Harskamp en inzet Marine Etablissement Amsterdam voor opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie WODC-Rapport 'Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsappreciatie Speciaal verslag Europese Rekenkamer (ERK)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Prostitutiezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorlopige toepassing van het verdrag tussen Nederland en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijzigen landenlijst EU-inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag schriftelijk overleg JBZ-Raad d.d. 7-8 oktober 2021 (algemene deel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 5 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geplande commissiedebatten

  wo 03-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
  do 04-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Juridische beroepen
  do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  wo 01-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding
  do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (algemeen)
  wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
  wo 02-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Informele JBZ-Raad (algemeen)
  wo 02-02-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat Informele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
 40. 40

  Verzoek om een rondetafelgesprek over het Engels frauderegister

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake pushbacks lighthouse

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brievenlijst