Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 4-11-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Behandeling wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Voorstel voor de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (Kamerstuk  35625): plannen van wetgevingsoverleg op maandag 13 december a.s. (op 3-6-2021 aangemeld als gereed voor plenaire behandeling).
  Besluit: wetsvoorstel plenair behandelen. 
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief veiligheid en arbeidsmarktpositie journalisten en reactie moties Koekkoek c.s. en Bikker c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toezending onderzoeksrapport passende aandacht voor content van algemeen belang (due prominence)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van Onderwijsraad

 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een landelijk tekort aan tandartsen met regionale noodgebieden en de noodzaak een opleiding Tandheelkunde te starten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op memo Stichting Leido over de consequenties naar aanleiding van het invoeren van de Variawet hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Internationale Kennis- en Talentstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Samenwerking met China op het gebied van onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het debat Wet versterken positie mbo-studenten op 3 oktober 2019, over uitschrijvingen met terugwerkende kracht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang voorgenomen besluit oprichting vereniging Neth-ER

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Toezending factsheet inspectie instroom niet-EER studenten in de wo-bachelor

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over afschrift brief Visiegroep m.b.t. nieuwe leerweg vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eerste monitor afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste tussenrapportage naar het Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Financiële herziening Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Salarissen in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksrapportages inzake zelftesten in onderwijs en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwikkelingen rond de Stichting Islamitisch Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken ten aanzien van de aanvragen in het kader van de wet Ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Examenmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Nahang Uitvoeringsbesluit WVO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nahang Aanpassingsbesluit WVO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Aanbeveling blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Raden in 2022

  • Informele OJCS Raad (Onderwijs), op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022
   Besluit: schriftelijk overleg plannen op 18 januari 2021.
    
  • Informele OJCS Raad (Cultuur), op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022
   Besluit: schriftelijk overleg plannen op 25 februari 2022.
    
  • OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022
   Besluit: schriftelijk overleg plannen op 30 maart 2022.
 43. 43

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Commissieactiviteiten

 45. 45

  Behandelschema suppletoire begrotingswetten samenhangend met de Najaarsnota 2021

  • De inbrengtermijn voor de verslagen (feitelijke vragen) is uiterlijk maandag 6 december 2021 om 12.00 uur.
  • De ministers wordt verzocht uiterlijk vrijdag 10 december 2021 om 14.00 uur de beantwoording ten behoeve van het verslag, houdende een lijst van vragen en antwoorden, aan de Kamer te sturen.
  • De plenaire behandeling volgt in week 50: dinsdag 14 december – donderdag 16 december 2021.
 46. 46

  Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data