Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

9 juni 2021
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • J. van den Hil (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie over een voorgenomen ‘Combined evaluation roadmap/Inception Impact Assessment’ inzake de basale farmaceutische regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapporteurschap EU Farmaceutische strategie

  Besluit: De leden Aukje de Vries (VVD), Paulusma (D66) en Gündogan (Volt) worden aangesteld als rapporteurs
  • Via een e-mailprocedure heeft de commissie reeds besloten het rapporteurschap opnieuw in te stellen.
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de formele EU gezondheidsraad van 15 juni 2021 en het verslag van de informele EU gezondheidsraad van 16 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zevende incidentele suppletoire begroting 2021 inzake de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geconsolideerde teksten Wvggz en Wzd t.b.v. plenaire behandeling Reparatiewet Wvggz en Wzd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  35401 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wkkgz in verband met de invloed van zorgverleners geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende de Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet integrale suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan in verband met de verlenging van de werkingsduur en de aanpassing van de normbedragen voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het uitzonderen van volledig gevaccineerde reizigers die reizen tussen Aruba, Curaçao en Bonaire op de negatieve testuitslag en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de uitvoering van de motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift antwoord aan de Eerste Kamer over het verstrekken van informatie over de tijdelijke ministeriële regelingen covid-19 en over aankomende wet- en regelgeving op het gebied van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de implementatie van de aanbevelingen in het vorig jaar verschenen KPMG-rapport over risicoverevening fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) over onvoldoende capaciteit voor hartchirurgische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport risicobeoordeling inzake vervolgstappen designerdrug 3-Methylmethcathinon (3-MMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Monitor medisch-specialistische zorg 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ondersteuning van de zorg tijdens de Covid-crisis, herstel van zorgprofessionals en het inhalen van reguliere zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'dat honderden longkankerpatiënten overlijden zonder dat ze de beste behandeling kregen'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending 'Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  De implementatie van de expertisecentra jeugdhulp en de aanpak eetstoornissen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Oordeel Commissie van Wijzen over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering' betreffende homogenezingstherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afspraken VNG-Rijk naar aanleiding van oordeel Commissie van Wijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma “nieuwe kansen topsector LSH"

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Derde tranche uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg' door Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over stamceltherapie voor MS-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van de brief van Zorginstituut Nederland met daarin de stand van zaken van het traject ‘toekomstbestendig pakketbeheer geneesmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Herhalingsoproepen COVID-19 vaccinatiecampagne

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op 115e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanpassing interval AstraZeneca-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezending 114e OMT-advies deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aangepast 114e OMT-advies deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Intrekken besluit tot afkondiging van fase 2D zoals beschreven in het ‘Opschalingsplan COVID-19’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'sekswerkers verdwijnen in de illegaliteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek

 55. 55

  Afschrift brief SER aan informateur m.b.t. briefadvies 'Jeugdzorg: van systemen naar mensen'

 56. 56

  Verzoek NZa om kennismakingsgesprek

 57. 57

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 juni 2021)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, 28 juni 2021)
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur);
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021 van 13.30 tot 16.30 uur).

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  2. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  3. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  6. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  7. 35763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld als hamerstuk.
 58. 58

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit:  Ter informatie.

  Geen VAO's/tweeminutendebatten op dit moment aangemeld.
 59. 59

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 3 juni 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
  3. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
 60. 60

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.   

  Reeds ingepland:
  1. CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021 (14.00 tot 17.00 uur);
  2. CD Geneesmiddelenbeleid d.d. 16 juni 2021 (18.00 tot 23.00 uur);
  3. CD Sportbeleid, 21 juni 2021 (13.00 tot 17.00 uur);
  4. CD Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling, 22 juni 2021 (18.00 tot 23.00 uur);
  5. CD Intensieve Kindzorg, 23 juni 2021, (17.30-18.30 uur);
  6. WGO Jaarverslag en Slotwet 2020 ministerie VWS,  23 juni 2021 (18.45-23.00 uur);
  7. WGO Wetsvoorstel  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504), 28 juni 2021 (van 10.00 tot 13.00 uur);
  8. WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665), 28 juni 2021 (van 13.30 tot 16.30 uur);
  9. CD Pakketbeheer, 30 juni 2021 (14.00-19.00 uur)
  10. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30 uur)

  Nog in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat wordt ingepland na het zomerreces.
  3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2). In overleg met de initiatiefnemers verplaatst tot na het zomerreces.
  4. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet, in te plannen na het zomerreces.
  5. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  6. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
 61. 61

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020.
  4. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  6. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  7. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  8. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  9. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  10. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  11. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  12. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  13. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  14. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  15. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  16. CD Langer Thuis 3 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7 december 2020. 
  17. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  18. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  19. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  20. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  21. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  22. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
  23. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  25. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
  26. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020.
  27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  28. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
  29. CD WMO 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
  30. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst rece
 62. 62

  Vervolg overzicht ongeplande commissie-activiteiten

  Besluit: Ter informatie. 

  31. CD Zorgverzekeringswet 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  32. CD Zwangerschap en geboorte 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 63. 63

  Spreektijden Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020 d.d. 23 juni a.s. (18.45 tot 23.00 uur)

  Besluit: De commissie besluit de spreektijden van het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020 d.d. 23 juni a.s. (18.45 tot 23.00 uur) op basis van fractiegrootte vast te stellen. 
 64. 64

  Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) stelt voor naar aanleiding van de recent ontvangen antwoorden van de Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag 2020 een nadere feitelijke vragenronde te houden.

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om te spreken over 'corona en het zomerreces'

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) of er behoefte is aan een bijpraatsessie op Europees gebied

  Te behandelen:

  Loading data