Procedurevergadering

Procedurevergadering IenW (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering IenW (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Infrastructuur en Waterstaat d.d. 17 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 17 november 2021 (via videoverbinding)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 17 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding infrastructuur' op maandag 17 januari 2021 van 13.00 tot 15.00 uur
8
Wijzigingen samenhangend met de Najaarsnota op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

Details

Besluit: Ter informatie.
Noot:
  • De stukken voor de najaarsnota zijn bij het versturen van deze agenda nog niet ontvangen. De stukken worden uiterlijk 30 november 2021 verwacht. 
  • De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 6 december 2021.
  • Beantwoording van de vragen door de regering uiterlijk donderdag 10 december 2021.
  • Plenaire behandeling van de Najaarsnota volgt in week 50: 14 – 16 december 2021.
  • De convocatie zal onmiddellijk na ontvangst van de stukken worden verspreid.
39
Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

Details

Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel verklaard.

Te behandelen:

45
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11 brief gestuurd, in afwachting van reactie)
- Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29 oktober jl. voldaan aan verzoek om extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891 ))
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing was op 27-09)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing gepland op 25-11)
- Circulaire economie (tweede stafbriefing Circulaire economie was op 10-11)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
46
Geplande activiteiten van de commissie tot het kerstreces (17-12-2021)

Details

15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS*
15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021
16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel vrachtwagenheffing*
16-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Samenwerkende bedrijven in de Expertgroep Legionella bieden toekomstvisie aan
17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
17-11-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing KNMI Klimaatsignaal’21 (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie (12 brieven)
18-11-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen
22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water* (12 brieven)
23-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen*
24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem (8 brieven)
25-11-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Toelichting Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit (hybride)
01-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Transportraad op 9 december 2021 (16 brieven)
02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (11 brieven)
06-12-2021 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT (15 brieven)
07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021 (0 brieven)
09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (23 brieven)
15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
47
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Duurzaam vervoer (2 brieven)
Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
Commissiedebat Leefomgeving (3 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
Commissiedebat Toezicht en handhaving (2 brieven) 
Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
48
Ongeplande plenaire debatten

Details

Dertigledendebat
2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
49
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
Een rondetafelgesprek ter zake zal plaatsvinden op 18-11-2021. De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 23-11-2021. 
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbreng voor het verslag is geleverd op 01-11-2021. 
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling. 
9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen en staat op deze agenda. 
10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbreng voor het verslag is geleverd op 16-11-2021.