Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding infrastructuur' op maandag 17 januari 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Projectstimuleringsregeling Interreg VI

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Unie en Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen samenhangend met de Najaarsnota op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Besluit: Ter informatie.
  Noot:
  • De stukken voor de najaarsnota zijn bij het versturen van deze agenda nog niet ontvangen. De stukken worden uiterlijk 30 november 2021 verwacht. 
  • De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 6 december 2021.
  • Beantwoording van de vragen door de regering uiterlijk donderdag 10 december 2021.
  • Plenaire behandeling van de Najaarsnota volgt in week 50: 14 – 16 december 2021.
  • De convocatie zal onmiddellijk na ontvangst van de stukken worden verspreid.
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting van het Deltafonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Dubbele heffing energiebelasting bi-directioneel laden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering motie Von Martels en Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Omwisseling van rijbewijzen voor kennismigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel Bestuurlijke Overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ramingstoelichting vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financiële situatie instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake het participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SchipholWatch over de uitstoot van zorgwekkende stoffen door de luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Grondafhandeling op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang gesprekken met de afvalsector over afbouw verbrandingscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse onderwerpen gerelateerd aan Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording feitelijke vragen over het 'Rapport Handhaven in het duister'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag evaluatie artikel III Deltawet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanvullend Ontwerp programma Noordzee 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over het Deltaprogramma 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  RIVM rapport over thermisch gereinigde grond

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitstel beantwoording vragen over het advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel verklaard.

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publieksconsultatie herziening EU Richtlijn autowrakken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nota van wijziging inzake de begroting voor 2022 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Nota van wijziging inzake de begroting voor 2022 van het Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11 brief gestuurd, in afwachting van reactie)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29 oktober jl. voldaan aan verzoek om extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891 ))
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing was op 27-09)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing gepland op 25-11)
  - Circulaire economie (tweede stafbriefing Circulaire economie was op 10-11)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 46. 46

  Geplande activiteiten van de commissie tot het kerstreces (17-12-2021)

  15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS*
  15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021
  16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel vrachtwagenheffing*
  16-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Samenwerkende bedrijven in de Expertgroep Legionella bieden toekomstvisie aan
  17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  17-11-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing KNMI Klimaatsignaal’21 (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
  18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie (12 brieven)
  18-11-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen
  22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water* (12 brieven)
  23-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen*
  24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem (8 brieven)
  25-11-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Toelichting Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit (hybride)
  01-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Transportraad op 9 december 2021 (16 brieven)
  02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (11 brieven)
  06-12-2021 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT (15 brieven)
  07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
  08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021 (0 brieven)
  09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (23 brieven)
  15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 47. 47

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (2 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Leefomgeving (3 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
  Commissiedebat Toezicht en handhaving (2 brieven) 
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
 48. 48

  Ongeplande plenaire debatten

  Dertigledendebat
  2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
 49. 49

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Een rondetafelgesprek ter zake zal plaatsvinden op 18-11-2021. De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbreng voor het verslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
  Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen en staat op deze agenda. 
  10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbreng voor het verslag is geleverd op 16-11-2021.