Procedurevergadering

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering IenW "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 29 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Infrastructuur en Waterstaat d.d. 29 september 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 29 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding publicatie 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit' van PBL
8
Spreektijden wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober 2021

Details

Besluit: De spreektijden vaststellen conform de onderstaande verdeling. 
Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 27 oktober 2021, 14.00 - 17.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 3 en 1; VVD 4 en 2; SP 2 en 1; D66 3 en 1; PvdA 2 en 1; CDA 3 en 1; GL 2 en 1; CU 2 en 1; PvdD 2 en 1; FvD 2 en 1; Volt 2 en 1; JA21 2 en 1; SGP 2 en 1; DENK 2 en 1; Fractie den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 2 en 1; het lid Omtzigt 1 en 1. 
9
Mededeling van het Presidium over aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
20
Wijzigingen en extra stimulering elektrische voertuigen en aanbieding tussenevaluatie Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren

Te behandelen:

25
Brief van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzake een voorstel van de EU-rapporteurs Klimaat voor een gecoördineerde Kamerbehandeling van de EU-voorstellen van het ‘Fit for 55’-pakket

Te behandelen:

27
EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU Emissiehandelssysteem (ETS) voor luchtvaart

Te behandelen:

28
EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU Emissiehandelssysteem (ETS) voor de implementatie van CORSIA

Te behandelen:

37
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek is verricht; technische briefing van de Rli op 30/09)
- Verduurzaming luchtvaart (minister op 15 september 2021 verzocht om extra informatie)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing door ministerie IenW op 27/09)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet wordt opgesteld, naar verwachting gereed in oktober 2021)
- Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie gepland op 06/10)
- Begrotingen en Jaarverslagen
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
38
Geplande commissieactiviteiten tot 1 december 2021

Details

28-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023
29-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 6 oktober 2021*
30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022
30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022
30-09-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Ministerie IenW over de Integrale Mobiliteitsanalyse (videoverbinding)
30-09-2021 11.15 - 12.15 Technische briefing RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (videoverbinding)
05-10-2021 13.15 - 13.35 Petitie Artsen van het UMCG bieden petitie 'Helmplicht snorfiets met brommerhelm' aan
05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR
06-10-2021 11.00 - 12.00 Technische briefing Stafbriefing Circulaire economie
06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen*
06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kader Lichte Elektrische Voertuigen
06-10-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Delegatie van het Zweedse parlement - commissie Vervoer en Communicatie* 
07-10-2021 13.00 - 14.30 Gesprek Deltacommissaris
12-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor
13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden
26-10-2021 13.40 - 14.00 Petitie De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt petitie aan inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's)
27-10-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
29-10-2021 09.45 - 14.15 Werkbezoek Lelystad Airport en MITC
03-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart
17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie
22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
39
Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

Details

De plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat is voorzien in de week van 2 november 2021.

Dertigledendebat
10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

Tweeminutendebatten
-Tweeminutendebat Toezicht en handhaving
Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
-Tweeminutendebat Vliegveiligheid
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
-Tweeminutendebat Leefomgeving
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
-Tweeminutendebat Beantwoording vragen commissie vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (Kamerstuk 28089-190)
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
40
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. 
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
Zie deze agenda. 
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
Inbrengdatum voor het wetsverslag vastgesteld op 06-10-2021. 
10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
Zie deze agenda.
 
43
Voorstel van de leden Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA), Bromet (GL) en Van Esch (PvdD) om een rondetafelgesprek over de overstromingen in Zuid-Nederland te houden op 11 november 2021