Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding publicatie 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit' van PBL

 4. 4

  Initiatiefwet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Begrotingen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Mobiliteitsfonds en Deltafonds, MIRT-overzicht en Deltaprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Spreektijden wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober 2021

  Besluit: De spreektijden vaststellen conform de onderstaande verdeling. 
  Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 27 oktober 2021, 14.00 - 17.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 3 en 1; VVD 4 en 2; SP 2 en 1; D66 3 en 1; PvdA 2 en 1; CDA 3 en 1; GL 2 en 1; CU 2 en 1; PvdD 2 en 1; FvD 2 en 1; Volt 2 en 1; JA21 2 en 1; SGP 2 en 1; DENK 2 en 1; Fractie den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 2 en 1; het lid Omtzigt 1 en 1. 
 9. 9

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Indiening nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op voorgenomen treindiensten van Arriva

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Problemen treinverkeer als gevolg van telefoniestoring

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vijfde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toepassing Tijdelijke wet COVID-19 voor het verlengen van de geldigheidsduur van rijbewijzen met code 95

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Contouren voorgenomen onderzoek financiële situatie taxiondernemingen en -chauffeurs t.g.v. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijzigingen en extra stimulering elektrische voertuigen en aanbieding tussenevaluatie Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang opvolging rapport adviescommissie VTH: aanbieding rapporten kwantitatief en juridisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken uitvoering motie Ziengs over behouden van producties met zeer zorgwekkende stoffen zolang er geen alternatieven zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor infrastructuur en Waterstaat 10 september t/m 23 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzake een voorstel van de EU-rapporteurs Klimaat voor een gecoördineerde Kamerbehandeling van de EU-voorstellen van het ‘Fit for 55’-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU Emissiehandelssysteem (ETS) voor luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU Emissiehandelssysteem (ETS) voor de implementatie van CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Verordening stimuleren hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie AFI-richtlijn (Alternative Fuels Infrastructure)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda Milieuraad 6 oktober 2021 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verlenging termijn nahang besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek is verricht; technische briefing van de Rli op 30/09)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister op 15 september 2021 verzocht om extra informatie)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing door ministerie IenW op 27/09)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet wordt opgesteld, naar verwachting gereed in oktober 2021)
  - Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie gepland op 06/10)
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 37. 37

  Geplande commissieactiviteiten tot 1 december 2021

  28-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023
  29-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 6 oktober 2021*
  30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022
  30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022
  30-09-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Ministerie IenW over de Integrale Mobiliteitsanalyse (videoverbinding)
  30-09-2021 11.15 - 12.15 Technische briefing RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (videoverbinding)
  05-10-2021 13.15 - 13.35 Petitie Artsen van het UMCG bieden petitie 'Helmplicht snorfiets met brommerhelm' aan
  05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR
  06-10-2021 11.00 - 12.00 Technische briefing Stafbriefing Circulaire economie
  06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen*
  06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kader Lichte Elektrische Voertuigen
  06-10-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Delegatie van het Zweedse parlement - commissie Vervoer en Communicatie* 
  07-10-2021 13.00 - 14.30 Gesprek Deltacommissaris
  12-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor
  13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden
  26-10-2021 13.40 - 14.00 Petitie De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt petitie aan inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's)
  27-10-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
  29-10-2021 09.45 - 14.15 Werkbezoek Lelystad Airport en MITC
  03-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart
  17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie
  22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
  24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 38. 38

  Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

  De plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat is voorzien in de week van 2 november 2021.

  Dertigledendebat
  10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

  Tweeminutendebatten
  -Tweeminutendebat Toezicht en handhaving
  Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  -Tweeminutendebat Vliegveiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  -Tweeminutendebat Leefomgeving
  Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
  -Tweeminutendebat Beantwoording vragen commissie vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (Kamerstuk 28089-190)
  Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
 39. 39

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Zie deze agenda. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
  8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
  9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
  Inbrengdatum voor het wetsverslag vastgesteld op 06-10-2021. 
  10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  Zie deze agenda.
   
 40. 40

  Het lid Alkaya (SP) deelt mee dat hij niet langer begrotingsrapporteur zal zijn voor de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Het lid Van Esch (PvdD) vraagt of de voor het zomerreces ingevoerde flexibele werkwijze rondom het agenderen van commissiedebatten wordt toegepast

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van de leden Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA), Bromet (GL) en Van Esch (PvdD) om een rondetafelgesprek over de overstromingen in Zuid-Nederland te houden op 11 november 2021