Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 april 2021
12:30 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F.J.H. Jansen (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 15 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Introductiedossier BiZa

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 4. 4

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 5. 5

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Visiebrief digitale identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies ROB inzake financiële compensatie corona medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Samenval voorhang besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen met reces

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Appreciatie van het amendement herindeling Maashorst

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstelbrief Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag inzake de motie van het lid Marijnissen over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aankondiging website Organisatie rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van 2017 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Procedurele werkwijze vooropening briefstemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie over politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (Kamerstuk 24170-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en adviescolleges

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Afschrift brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgangsrapportage Digitale Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Versterking en vernieuwing lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging bescherming Papiaments en moties Friese taal

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Afschrift brief aan de gemeenten inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Kamerstuk 30985-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Generiek actieplan voor de verbetering van de informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Groeien aan de grens

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden – Het Groene Hart als voorbeeld

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Afschrift brief aan de gemeente Rotterdam over het besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.'

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Contouren Volkshuisvestingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Antwoorden op vragen commissie over acties lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-506)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen (Kamerstuk 35488-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Woonkansen in het middensegment

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29 453, nr. 524)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Uitkomst aanpak goed verhuurderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) 'Mensen worden met Kerst hun woning uitgezet'

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen (Kamerstuk 35118-180)

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Maandoverzicht februari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Samenwerkingsafspraken NOVI

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Voorbeeldpakketten opgaven en middelen woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Uitkomsten Platform Hypotheken 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Rapport wettelijke evaluatie Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Reactie op de uitvoering van de moties en amendementen i.v.m. toeristische verhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Voortgang Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Fiche: Mededeling over Europees burgerinitiatief "Minority SafePack”

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid"

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten

 106. 106

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein


  20, 21 en 22 april 2021 (week 16)
  -VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
  -Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
  -35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

  11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)
  -35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

  Te agenderen debatten
   1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  10. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  12. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)1. 26. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  39. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  70. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  73. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  75. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
  83. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
   1. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
   2. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
   4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
  46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
   
 109. 109

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 22-04-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)