Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken d.d. 15 april 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken d.d. 15 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 15 april 2021 (definitief)

Deelnemers


Agendapunten

3
Introductiedossier BiZa

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
4
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
7
Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Te behandelen:

19
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Te behandelen:

20
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Te behandelen:

32
Uitstelbrief Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag inzake de motie van het lid Marijnissen over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Te behandelen:

62
Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur)

Te behandelen:

79
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29 453, nr. 524)

Te behandelen:

105
Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten
107
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Te behandelen:

108
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details


20, 21 en 22 april 2021 (week 16)
-VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)
-35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

Te agenderen debatten
 1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
10. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
12. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)1. 26. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
39. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
70. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
73. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
75. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
83. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

Dertigledendebatten
 1. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 2. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 
109
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 22-04-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)