Procedurevergadering : Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

De vergadering is geweest

20 april 2021
16:30 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  De inbrengdata voor drie schriftelijke overleggen (Facultatief Protocol, crisisplekken in de jeugdggz opschalen en Intervence) zullen een week later worden ingepland (was 13/14 mei Hemelvaartsdag).

 4. 4

  Europese aangelegenheden

  N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
   
  Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
 5. 5

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Europese strategie rechten van personen met een handicap 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel: Strategie voor de rechten van het kind COM (2021) 142

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van schriftelijk overleg op vragen commissie over de kabinetsappreciatie Digitaal groen certificaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

 10. 10

  Verslag van de Informele EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport op 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brieven bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 13. 13

  Buitengewone topsportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener uitgevoerd door het Evaluatieteam Taakherschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overstapseizoen zorgverzekering 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Alternatieve financiering m.b.t. zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Dilemma’s zorgbonus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  IJzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift uitstelbrief inzake rappel m.b.t. de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 23. 23

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over de overeenkomst van het ministerie en reactie inzake sneltesten bij evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overige stukken

 26. 26

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en Voorjaarsnota 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling

  Besluit: De commissie heeft van twee van onderstaande wetsvoorstellen, die zijn aangemeld voor plenaire behandeling en die niet controversieel zijn verklaard, aangegeven dat zij deze in een wetgevingsoverleg wenst te behandelen. Dit wetgevingsoverleg zal voor het zomerreces worden ingepland. 

  Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg)
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten. Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  2. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie besluit dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie besluit dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie besluit dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  6. 35 684 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen. Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
  7. 35 703 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
 28. 28

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 16 april 2021)

  Besluit: Ter informatie. De commissie merkt op dat het debat over het bericht dat tientallen jongeren de dupe zijn van sluiting De Hoenderloo Groep deze week plaatsvindt. 
                                    
  1. Debat over de prijzen van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard.
  2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  3. Debat over het bericht dat tientallen jongeren de dupe zijn van sluiting De Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Kwint tijdens de RvW van 6 april 2021). (min. BVO en Media en stas. VWS)
  4. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
 29. 29

  Overzicht nog te houden VAO's/VSO's waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit: Ter informatie
   
  1. VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
 30. 30

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze in te plannen.

  Besluit: Zie onderstaand.  
   
  • CD Sportbeleid (n.a.v. de commissie regeling van werkzaamheden van 14 april jl.). Nog voor het zomerreces in te plannen. Naar aanleiding van de commissie regeling van werkzaamheden van 14 april jl. zal de minister voor Medische Zorg en Sport gevraagd worden in een brief nader in te gaan op op het belang van sport en bewegen in de huidige coronapandemie;
  • CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie regeling van werkzaamheden van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
  • NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2).  Het notaoverleg wordt ingepland. De commissie besluit het notaoverleg in te plannen voor het zomerreces.
  • NO Initatiefnota van het lid Bergkamp over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651). Het notaoverleg wordt ingepland. De commissie besluit het notaoverleg in te plannen voor het zomerreces.
  • WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  • WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.

  Reeds ingepland:
  • CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021.
 31. 31

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Via een emailinventarisatie kunnen fracties aangeven welke commissiedebatten (max 5)  zij nog voor het zomerreces ingepland willen zien. De staf zal de uitkomst van de inventarisatie in een stafnotitie ter bespreking in de eerstvolgende procedurevergadering aan de commissie voorleggen.
   
  1. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020.
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  6. CD Donorgegevens kunstmatige bevruchting. Nog geen brieven geagendeerd.
  7. CD E-health/Slimme zorg 1 geagendeerde brief d.d. 11 december 2020. 
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  11. CD Geneesmiddelenbeleid 19 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 oktober 2020. 
  12. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  13. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  14. CD Huiselijk geweld/kindermishandeling 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 november 2020.
  15. CD Hulpmiddelenbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  16. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  17. CD Jeugdbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
  18. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 7 december 2020. 
  19. CD Leefstijlpreventie 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  20. CD Maatschappelijke dienstijd Nog geen brieven geagendeerd.
  21. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde briefven. Minist recente brief d.d. 18 december 2020. 
  22. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 december 2020. 
  23. CD Medische preventie 8 geagendeerd brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  24. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
  25. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  26. CD Pakketbeheer 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 oktober 2020.
  27. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  28. CD Palliatieve zorg Nog geen brieven geagendeerd. 
  29. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  30. CD Suicidepreventie Nog geen brieven geagendeerd. 
 32. 32

  Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

  31. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2020.
  32. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
  33. CD Verslavingszorg/Drugspreventie. Er zijn nog geen brieven geagendeerd.

  34. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  35. CD Wijkverpleging  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020. 
  36. CD Wmo 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
  37. CD Zorgverzekeringswet 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  38. CD Zwangerschap en geboorte  6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021. 
 33. 33

  Commissiedebat Zoönosen

  Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering.

  1) het voortouw van de brieven over antibioticaresistentie (32620-267) en Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep (25295-990) over te dragen aan de commissie LNV, en of zij
  2) te zijner tijd een gemeenschappelijk commissiedebat wenst te voeren over zoönosen (met de commissie LNV als voortouwcommissie). 

  N.B. Het lid Van Esch (PvdD) heeft in de procedurevergadering d.d. 14 april jl. verzocht een commissiedebat over zoönosen te houden. De commissie LNV heeft ook besloten een commissiedebat over zoönosen te houden, en heeft daarbij de minister van LNV verzocht vooraf een stand van zaken brief te sturen.
 34. 34

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken, gesprekken en petities

  Besluit: Zie onderstaand.
  • In de procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 is besloten de besluitvorming over het al dan niet inplannen hiervan over te laten aan de nieuwe commissie VWS.

  A. Rondetafelgesprekken/hoorzittingen
  1. Rondetafelgesprek  Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. Rondetafelgesprek  Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van de leden Worsdorfer (VVD) en Westerveld (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is  in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  3. Rondetafelgesprek  Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het nader uitgewerkte voorstel van het lid Tellegen (VVD) is vastgesteld in een extra p.v. d.d. 19 februari 2020. Het rondetafelgesprek stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. 
  4. Rondetafelgesprek  Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525
  Besluit:  De commissie besluit het rondetafelgesprek Hulpverlening aan jongeren met multiproblemen vóór het zomerreces in te plannen. De initiatiefnemers zullen hiervoor een uitgewerkt voorstel aan de commissie doen toekomen. De overige rondetafelgesprekken kunnen na het zomerreces worden georganiseerd, zodra de commissie een uitgewerkt voorstel heeft ontvangen.
   
  B. Gesprekken
   
  1. Gesprek  Regionale Toetsingscommissie Euthanasie - Jaarverslag 2019. Het gesprek stond gepland in april 2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. In de p.v. d.d. 14 april 2021 heeft de commissie besloten een gesprek te houden over het Jaarverslag 2020De commissie besluit het Jaarverslag 2019 in hetzelfde gesprek in ontvangst te nemen. 
  2. Gesprek  Masterclass over gegevensuitwisseling in de zorg van EerstelijnsPartners. Dit gesprek stond gepland d.d. 15/4/2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
  Besluit: De commissie besluit het gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor het zomerreces in te plannen over het jaarverslag 2020. De commissie besluit af te zien van de masterclass over gegevensuitwisseling in de zorg van EerstelijnsPartners.

  C. Petities

   
  1. Petitie  College voor de Rechten van de Mens - Aanbieding rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020 van College voor de Rechten van de Mens, d.d. 3 december 2020. Dit betreft de jaarlijkse monitor over de naleving van het verdrag in Nederland. Besluit p.v. 27 januari 2021: petitie-aanbieding organiseren na het verkiezingsreces.
  2. Petitie   ‘Stagiaires in de zorg moeten ook steun krijgen van de regering’ d.d. 28 januari 2021. Dit betreft een petitie die al was ingepland voor de verkiezingen, maar om agendatechnische redenen moest worden geannuleerd.
  3. Petitie  Verzoek UN Women Nederland tot aanbieding petitie 'Stop Geweld Tegen Vrouwen' d.d. 11 januari 2021. Besluit p.v. 3 februari 2021: petitie-aanbieding organiseren na het verkiezingsreces. 
  Besluit:  De commissie besluit deze bovenstaande petities in te plannen. 
 35. 35

  Overzicht ongeplande technische briefings   D. Technische briefings
  1. Technische briefing  Brede herwaardering over ouderenbeleid. De voorbereidingsgroep stelselherziening ouderenbeleid (2021D05244)  heeft voorgesteld over dit rapport een technische briefing te houden. In de p.v. d.d. 9 februari 2021 is hiermee ingestemd.  
  2. Technische briefing  Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. De commissie besluit deze briefing in te plannen na het zomerreces.
  3. Technische briefing  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - Aanbieding essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ van RVS d.d. 5 oktober 2020. 
  4. Technische briefing Advies RVS 'Applaus is niet genoeg', d.d. 18 december 2020. De briefing stond gepland op 4 februari 2021, maar moest geannuleerd wegens agendaproblemen. 
  5. Technische briefing  Eindrapport 'Aanjager respijtzorg' (commissie Ross-Van Dorp) (30169-72) , d.d. 3 februari 2020. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rond het coronavirus. De commissie besluit deze briefing niet meer in te plannen.  
  6. Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten. De briefing  stond gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. De commissie besluit  in een volgende procedurevergadering te besluiten over de termijn waarop deze briefing ingepland wordt.

   Besluit: De commissie besluit de technische briefings Brede herwaardering over ouderenbeleid,  Essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’  en het Advies RVS 'Applaus is niet genoeg' vóór het zomerreces in te plannen.
 36. 36

  Openbaarmaking van het rapport ‘Juridisch onderzoek naar de overstap van vrijgevestigde medisch specialisten naar loondienst’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek voor een expert meeting: een blik vooruit, hoe verloopt de bestrijding van COVID buiten Europa (vaccinatiegraad en patenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kennisagenda VWS 2021

 39. 39

  Verzoek voor het organiseren van een hoorzitting over Vaccinatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data