Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

11 mei 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het lid Van Weyenberg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport inzake Kwantificering Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeken Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Impact coronacrisis op uitvoering in SZW-taken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ondersteuning voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eerste beoordeling Validatie- en Innovatiepunt Asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport ‘Impact coronacrisis op stelsel van Werk en Inkomen’ van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie van het Kennisplatform Integratie en Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtredingdatum nieuwe Wet inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie inzake onderzoeken dubbele kinderbijslag onderwijsredenen en intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van de leden Smeulders en Bruins over verbetering van de positie van huishoudelijk werkers (Kamerstuk 35570-XV-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking van de motie van het lid Segers c.s. over uitwerken van afschaffing van de kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 35510-26)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Gemeentenieuws van 2021-3

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift kabinetsappreciatie Groenboek Vergrijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Aanbeveling instelling Europese Kindergarantie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Diplomatieke nota ambassade Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over onder andere de Corona steunpakketten (zoals de TONK-regeling) en de gevolgen van niet-farmaceutische Coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 6 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  4. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  5. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  6. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  7. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020) 
  8. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
  9. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
 26. 26

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
   
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
  • WGO Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur
 27. 27

  Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

 28. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname Technische briefing WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” woensdag 19 mei 2021 van 11.00 – 12.00 uur (digitaal)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 19 mei 2021, 11.00-12.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Belhaj (D66), Heerma (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Van Baarle (DENK) en Pouw-Verweij (JA21).
 29. 29

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek Rathenau Instituut 27 mei 2021, 15.00-16.00 uur (digitaal)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met het Rathenau Instituut op 27 mei 2021 doorgang te laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Rajkowski (VVD), Van Strien (VVD), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (GroenLinks).
 30. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek NIDI en CBS woensdag 2 juni 2021,14.00-15.00 uur (digitaal)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 2 juni 2021, 14.00-15.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD), Belhaj (D66), Van Weyenberg (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Pouw-Verweij (JA21), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS) en Van der Plas (BBB).
 31. 31

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing ARK op 3 juni 2021,15.00-16.30 uur (digitaal)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 3 juni 2021, 15.00-16.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Kat (D66), Heerma (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie).
 32. 32

  Uitkomst emailinventarisatie - Interesse deelname technische briefings ministerie SZW

  Besluit: De onderstaande briefings waarvoor zich vier (of meer) leden hebben aangemeld worden gepland. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich (nogmaals) aanmelden voor deelname aan een (of meerdere) briefings.

  Leden hebben zich voor de volgende briefings aangemeld: 
  • Het verbetertraject van het asbeststelsel: De Neef (VVD), Maatoug (GL)
  • Taken en werkwijze Inspectie SZW (algemeen; toezicht op bedrijfsongevallen en gevaarlijke stoffen; arbeidsmigranten; arbeidsmarktdiscriminatie): De Neef (VVD), Van Weyenberg (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GL), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
  • Problematisch gedrag ongewenste buitenlandse beïnvloeding: Becker (VVD), Belhaj (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GL), Van Baarle (DENK)
  • Uitvoering en afrekening NOW door het UWV: Aartsen (VVD), Van Weyenberg (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (Fvd)
  • Participatiewet, evaluatie participatiewet en Breed Offensief: De Kort (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
  • Armoede en Schuldenbeleid (Brede Schuldenaanpak): De Kort (VVD), De Neef (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS)
  • Stand van de uitvoering (samen met UWV en SVB): Tielen (VVD), Kat (D66), Van Weyenberg (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU) 
  • Stelsel van arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling, ziektewet, WIA): De Kort (VVD), Tielen (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
  • Toekomstbestendigheid pensioenstelsel: Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS)
   
   
 33. 33

  Aanbod SCP voor technische briefing over publicatie 'De veranderende wereld van werk'