Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 11 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 11 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
23
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel commissiedebat 9 juni 2021 met betrekking tot formele Raad WSB op 14 juni 2021
26
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 6 mei 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
 4. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 5. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 6. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 7. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020) 
 8. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
 9. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's:
 1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
27
Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
 • WGO Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur
28
Overzicht agendapunten ongeplande overleggen
29
Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

30
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname Technische briefing WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” woensdag 19 mei 2021 van 11.00 – 12.00 uur (digitaal)

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 19 mei 2021, 11.00-12.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Belhaj (D66), Heerma (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Van Baarle (DENK) en Pouw-Verweij (JA21).
31
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek Rathenau Instituut 27 mei 2021, 15.00-16.00 uur (digitaal)

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met het Rathenau Instituut op 27 mei 2021 doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Rajkowski (VVD), Van Strien (VVD), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (GroenLinks).
32
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek NIDI en CBS woensdag 2 juni 2021,14.00-15.00 uur (digitaal)

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 2 juni 2021, 14.00-15.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD), Belhaj (D66), Van Weyenberg (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Pouw-Verweij (JA21), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS) en Van der Plas (BBB).
33
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing ARK op 3 juni 2021,15.00-16.30 uur (digitaal)

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 3 juni 2021, 15.00-16.30 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Kat (D66), Heerma (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie).
34
Uitkomst emailinventarisatie - Interesse deelname technische briefings ministerie SZW

Details

Besluit: De onderstaande briefings waarvoor zich vier (of meer) leden hebben aangemeld worden gepland. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich (nogmaals) aanmelden voor deelname aan een (of meerdere) briefings.

Leden hebben zich voor de volgende briefings aangemeld: 
 • Het verbetertraject van het asbeststelsel: De Neef (VVD), Maatoug (GL)
 • Taken en werkwijze Inspectie SZW (algemeen; toezicht op bedrijfsongevallen en gevaarlijke stoffen; arbeidsmigranten; arbeidsmarktdiscriminatie): De Neef (VVD), Van Weyenberg (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GL), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
 • Problematisch gedrag ongewenste buitenlandse beïnvloeding: Becker (VVD), Belhaj (D66), Heerma (CDA), Maatoug (GL), Van Baarle (DENK)
 • Uitvoering en afrekening NOW door het UWV: Aartsen (VVD), Van Weyenberg (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (Fvd)
 • Participatiewet, evaluatie participatiewet en Breed Offensief: De Kort (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
 • Armoede en Schuldenbeleid (Brede Schuldenaanpak): De Kort (VVD), De Neef (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS)
 • Stand van de uitvoering (samen met UWV en SVB): Tielen (VVD), Kat (D66), Van Weyenberg (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU) 
 • Stelsel van arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling, ziektewet, WIA): De Kort (VVD), Tielen (VVD), Kat (D66), Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Ceder (CU), Van Baarle (DENK)
 • Toekomstbestendigheid pensioenstelsel: Maatoug (GL), Van Houwelingen (FvD), Van Baarle (DENK), Den Haan (50PLUS)
 
 
35
Aanbod SCP voor technische briefing over publicatie 'De veranderende wereld van werk'