E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om over de gisteren ontvangen ‘Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds’ een schriftelijk overleg te starten met als inbrengdatum 18 februari 2021 te 14.00 uur

De vergadering is geweest

4 februari 2021
14:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om over de gisteren ontvangen ‘Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds’ een schriftelijk overleg te starten met als inbrengdatum 18 februari 2021 te 14.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 4 februari 2021 te 14.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken GC Bestuur en Onderwijs Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om over de gisteren ontvangen ‘Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds’ een schriftelijk overleg te starten met als inbrengdatum 18 februari 2021 te 14.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data