Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juli 2021
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • N. Gündogan (Volt)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 8 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek vh lid Werner om rondetafel te organiseren: Brede kijk op media

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Planning onderdelen begrotingsbehandeling in wetgevingsoverleggen

  -   op maandag 22 november 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot 17.00 uur over Cultuur
  -   op maandag 29 november 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot 17.00 uur over Media
  -   op maandag 6 december 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot 17.00 uur over Emancipatie
 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gewijzigde planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Advies 'Tijd voor focus' van Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies 'Nationaal Programma' van de Onderwijsraad

 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op gewijzigd amendement van het lid Kwint over een acceptatieplicht voor bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel zijn van een verticale scholengemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gevolgen COVID-19-pandemie in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op "Uit het oog, (niet) uit het hart" van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending van het jaarverslag Rathenau Instituut 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Recente resultaten en ontwikkelingen Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de heer Van der Vorm over het verkrijgen van vrijstelling in het mbo met vmbo-diploma

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toelichting op de begrippen bestuursoverdracht en bestuurlijke fusie in het kader van het wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Kamerstuk 35606)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toekenningen en afwijzingen Lerarenbeurs schooljaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de brief van de MBO Raad over het rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Resultaten en bevindingen pilots (snel)testen in mbo en hoger onderwijs en distributie zelftesten in en na de zomer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de moties en toezeggingen m.b.t. middelbaar beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel Doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties die zijn ingediend bij het notaoverleg Passend onderwijs op 16 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport ‘Resultaten Programme for International Student Assesment (PISA) 2018 in vogelvlucht’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verkenning reiskostenvergoeding voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vavo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Kaderbrief 2022-2023 Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van het onderwijs en cultuur/AV-deel van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 en 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek commissiedebat Mbo en digitalisering (invloed van corona)

  In de OCW-procedurevergadering van 24 juni jl. is op verzoek van het lid El Yassini gevraagd om een commissiedebat te organiseren over 'Mbo en digitalisering'. De commissie heeft voorgesteld en besloten om de betreffende punten aan de orde te stellen in het wetgevingsoverleg Onderwijs en corona, mbo en ho op 5 juli 2021 èn desgewenst te betrekken bij het dossier digitalisering. Dit besluit is bij omissie niet opgenomen in de besluitenlijst. Het dossier Internationalisering hoger onderwijs en digitalisering is controversieel verklaard. Er was discussie of er bepaalde stukken niet meer controversieel moesten worden verklaard. 
  Besluit: aanhouden tot volgende procedurevergadering. 
 42. 42

  Commissieactiviteiten

 43. 43

  Rondvraagpunt door het lid Gündogan inzake bericht 'Sluiting scholen door lerarentekort na zomervakantie'

  Te behandelen:

  Loading data