Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Spoedige behandeling Voorhang-AMvB i.v.m. een generieke uitzondering voor de beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19

  Naar aanleiding van verzoek van het ministerie OCW wordt bovengenoemde AMvB eerder behandeld dan het WGO van 7 juni a.s. Besloten wordt via een e-mailprocedure de behandeling vast te stellen. 
 3. 3

  Werkbezoek aan de NPO en omroepen op het Mediapark

  Besloten wordt in te gaan op het aanbod voor een werkbezoek aan de NPO en de omroepen op het Mediapark. Een datum na het zomerproces wordt gezocht en bij de mediawoordvoerders zal worden nagegaan of zij hieraan kunnen deelnemen.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Start herinrichting en uitbreiding koninklijke grafkelder Nieuwe Kerk Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inventarisatie steunmaatregelen en mededingingsregels geschreven pers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur "Onderweg naar overmorgen"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Varianten compensatie studenten studievoorschotstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan onderwijsinstellingen mbo en ho inzake de voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming gesprek Inspecteur Generaal over de Staat van het Onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nahang Besluit bekostiging WVO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nahangprocedure inzake het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES in verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken versterking toetsing en examinering VO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over over de ZON-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verlenging toelaatbaarheidsverklaringen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake 'Opheffing en definitieve sluiting kleine school Apeldoorn'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op een brief van eXamengevat inzake oplossing voor online platform voor eindexamenkandidaten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/AV) van 17 en 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde Agenda OJCS Raad - onderdeel Jeugd van 17 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde Agenda OJCS Raad - Onderdeel Sport van 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Commissieactiviteiten

  • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)
  • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming
  • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)
  • di 18-05-2021 13.45 - 14.00 Petitie Gendergelijkheid
  • di 18-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het onderwijs + beleidsreactie
  • wo 19-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen
  • wo 19-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling
  • do 20-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)
  • do 20-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 20-05-2021 11.30 - 13.00 Technische briefing Onderwijsraad (videoconferentie)
  • wo 26-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs
  • wo 26-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen
  • wo 26-05-2021 13.00 - 14.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over Nationaal Programma Onderwijs
  • wo 26-05-2021 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Nationaal Programma Onderwijs
  • do 27-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
  • do 27-05-2021 10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
  • ma 31-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs
  • di 01-06-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Erfgoed
  • do 03-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 07-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs
  • di 08-06-2021 13.45 - 14.00 Petitie Facebookgroep Ouders en de Corona Maatregelen aanbieding petitie "Tegen het op corona testen van kinderen op school"
 32. 32

  Commissieactiviteiten (2)

  • do 10-06-2021 10.15 - 11.45 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021
  • ma 14-06-2021 10.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur en corona
  • di 15-06-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over over het verantwoordingsrapport bij het te behandelen departementaal jaarverslag
  • do 17-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 17-06-2021 12.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs
  • do 01-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 05-07-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho
  • do 08-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)

  Aanbod VSNU voor werkbezoek op maandag 28 juni a.s. 10.00-13.00 uur komt aan de orde in volgende procedurevergadering.