Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

28 januari 2021
14:45 - 15:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 37, 38, 39 en 46

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wob-verzoek OM inzake de door het OM onderzochte gevallen van mogelijke burgerslachtoffers als gevolg van Nederlandse wapeninzet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’ (KNM)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Defensie Actieplan 1325 (2021-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Publicatie rapport Huis voor Klokkenluiders Vliegbasis Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Speciale Eenheden Schietfaciliteiten Soesterberg en Ossendrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  A-brief project ‘Midlife Update OPV’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  A-brief over het project ‘Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering toezegging, gedaan tijdens de mondelinge vragen van het lid Van Dam van 13 oktober 2020, over Nederlandse handvuurwapens, die na verkoop terecht zijn gekomen op Malta

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarplan 2021 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapport Commissie Langlopende zaken Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang van de aanbevelingen van het OvV-rapport ‘Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen’ en stand van zaken evaluatie plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarplanbrief MIVD 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Oprichting Nederlands Veteraneninstituut per 1-1-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport inzake “Focus op Dutchbat-III” en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie (cie. Borstlap)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Actualisering defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van de NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 22 en 23 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de videoteleconferentie Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 20 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Budget Internationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanvragen natuurvergunning De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en moties van de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de leden Van Helvert en Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aankondiging Civielrechtelijke regeling Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapportage internationale militaire samenwerking 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vrijwillige vergoeding gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op artikel in Trouw over Nederlandse militairen in Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wob-verzoek inzake transparantie burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over het jaarverslag 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 35300-X-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarplan 2021 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) en het Europees Defensiefonds (EDF)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Opvolging van de motie van het lid Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam (Kamerstuk 35570-x-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nationaal Plan Militaire Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezeggingen tot en met december 2020

 41. 41

  Werkzaamheden van de commissie

  • 28-01-2021 14.45 - 15.30  Procedurevergadering  
  • 03-02-2021 10.00 - 13.00  Notaoverleg  Materieel Defensie (spreektijden eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 10, PVV 8, CDA 7, D66 7, GL 6, SP 6, PvdA 5, CU 4, PvdD 3, SGP 3, DENK 3, FvD 2, Krol 2, Van Kooten-Arissen 2)
  • 04-02-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   
  • 04-02-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  MIVD   
  • 08-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  NAVO Defensie Ministeriële
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021   
  • 23-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad op 2 en 3 maart 2021    
  • 20-04-2021 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad 

  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
  • Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie   
  • Technische briefing  Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)   
  • Werkbezoek  MIVD    
  • Werkbezoek  Schietserie Bergen-Hohne     
  • Gesprek  Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Gesprek  Veteranenombudsman  
  • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties. 
  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (meerderheidsdebat; Belhaj) (Bij Defensie zal worden nagevraagd of de gevraagde brief nog voor het verkiezingsreces aan de Kamer zal worden toegestuurd)
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj) 
 42. 42

  Planning procedurevergaderingen via videoverbinding tot aan het zomerreces

  • 04-02-2021 10.30 - 11.15  
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021
  • 15-04-2021 10.30 - 11.15
  Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  • 20-05-2021 10.30 - 11.15
  • 03-06-2021 10.30 - 11.15
  • 17-06-2021 10.30 - 11.15
  • 01-07-2021 10.30 - 11.15  
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

   
 43. 43

  Voortgang werkzaamheden SMART-L radar Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rondvraagpunt van het lid Fritsma - toevoeging agendapunten aan notaoverleg Materieel Defensie op 3 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rondvraagpunt van het lid Karabulut - verzoek om stand van zaken AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rondvraagpunt van het lid Kerstens - verzoek om stand van zaken uitvoering motie

  Te behandelen:

  Loading data