Commissiedebat : Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

De vergadering is geweest

22 juni 2021
18:30 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • D. de Neef (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Jeugdbeleid

 2. 2

  Voortgang aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Invulling aan de uitvoering van de motie van het lid Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport inzake Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag Routes naar een integrale afweging

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lessen uit casuïstiek rond jeugdzorgaanbieders in financiële problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie m.b.t. jeugdzorg d.d. 26 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Certificaat Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Oordeel Commissie van Wijzen over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De implementatie van de expertisecentra jeugdhulp en de aanpak eetstoornissen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afspraken VNG-Rijk naar aanleiding van oordeel Commissie van Wijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd van 23 november 2020 over goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over toezending uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Huiselijk Geweld en kindermishandeling

 17. 17

  Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport ‘Gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld’ van Regioplan

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van Zaken Verwijsindex Risicojongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gecombineerde vijfde en zesde periodieke Nederlandse rapportage over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het eindrapport van de Commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Jeugdzorg Slachtoffers Nederland (JZS) over problematiek rondom regeling commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang actieagenda Schadelijke Praktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

  Te behandelen:

  Loading data