Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijk besluit houdende regels met betrekking tot een voorziening op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken met het oog op een goed verloop van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van een van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigster met haar twee kinderen en een ontvoerd kind

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Conservatoire afname celmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wet openbaarheid van bestuur (WOB)-verzoek inzake de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, Strategisch Beraad Matchfixing en Signalenoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel tot herziening van Raadsaanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Intimidatie komt aan de voordeur'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het onderzoek 'Buitengewoon veilig'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaat van voorafgaande raadpleging inzake Google

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC-rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het onderzoek tip- en beloningsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over aanpak van spoofing en oplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over ''Risicobeheersing op de BES-eilanden''

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen, gedaan tijdens het Commissiedebat van 27 mei 2021, over Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen t.a.v. behandeling zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor deelname aan de Technische briefing over het Jaarbericht 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toestemming voor deelname aan een kennismakingsactiviteit tussen de commissie en de directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming deelname aan een rondetafelgesprek over de dreiging van Syriëgangers voor de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Faillissement coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak ongewenste buitenlandse geldstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering van de moties van het lid Nijboer c.s. (Kamerstuk 35367-16 en 17) en van de motie van de leden Sneller en Slootweg (Kamerstuk 35570-IX-13) op het terrein van het ondernemingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Derde voortgangsbrief visie 'Recht doen, kansen bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie op position paper NOC*NSF inzake KoA

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 april 2021, over de herziening van de migratiedeal met Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Albanië, Algerije, Montenegro en Noord-Macedonië

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie op de aanbeveling n.a.v. het inspectierapport over vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Landenbeleid Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de uitvoering van de motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift antwoord aan de Eerste Kamer over het verstrekken van informatie over de tijdelijke ministeriële regelingen covid-19 en over aankomende wet- en regelgeving op het gebied van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Adoptie en andere familierechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bezinning op de toekomst van interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Werkbezoek Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het verzoek van 21 april 2021 inzake het onderbrengen van de vermist-kind-alertering bij Burgernet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Voortgang versterking grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang evaluatie wet gebruik passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Eerste halfjaarbericht politie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Mededeling EU-strategie vrijwillige terugkeer en herintegratie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 15 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data