Commissiedebat : Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De vergadering is geweest

16 juni 2021
13:45 - 18:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • A. Kuik (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit d.d. 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaar Ministerie (OM) Fraudemonitor 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  WODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak internetoplichting (online handelsfraude)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de grote toename van bancaire fraude door middel van phishing

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veiligheidsmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Van de Berge, gedaan tijdens het algemeen overleg van 5 februari 2020, over het gebruik van camerabeelden van slimme deurbellen in relatie tot het heterdaadvereiste

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht ‘100 jongeren bekogelen gemeentehuis Urk’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage aanpak High Impact Crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging bevragingen ECRIS bij strafzaken mobiel banditisme

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Internetcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op petitie winkelveiligheid en aanbevelingen aanpak winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang integrale aanpak van cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang samenwerking banken en politie bij de aanpak van Internetoplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de notitie Grip op draaideurfraudeur bij faillissementen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over een uitgebreidere toelichting over de opzet van de beleidsdoorlichting van Artikel 33 (Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over het bericht Drugs-tsunami dreigt in polders rond Utrecht: ‘Criminelen zien dat het minder goed gaat bij boeren en slaan toe’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Correctie aantal zaken met een veroordeling voor cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging integriteit en corruptiebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Maatschappelijke kosten drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek 'Samen'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoek naar verplichte screening op criminele antecedenten en intenties ten behoeve van eigenaren die panden willen verhuren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over informatie over het herkennen van criminele inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang uitvoering van de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over verdieping van reeds bestaande pilots voor informatie-uitwisseling van persoonsgegevens (Kamerstuk 29911 en 29279-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van de brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Capaciteit en uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over het artikel getiteld “Grote twijfels over onafhankelijk onderzoek van advocaten” in het NRC van 11 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting preventieve maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek tip- en beloningsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op motie van het lid Van der Staaij over onderkennen van het probleem van oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij criminaliteitscijfers (Kamerstuk 35570-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de uitkomsten van de tweede evaluatie van de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2020 en Kwaliteitscommissie Bibob 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg Politie van 3 april 2021, over de Inrichting en doorontwikkeling Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Extra ondersteuning logistieke knooppunten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Vervolgdocument ‘Het Pact Beprijsd’

  Te behandelen:

  Loading data