Procedurevergadering

Fysieke procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Fysieke procedurevergadering VWS "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 9 februari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda FYSIEKE procedurevergadering commissie VWS d.d. 9 februari 2021, 17.30 tot 18.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
6
Spoedeisende wet- en regelgeving tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces

Details

Aangezien er geen procedurevergaderingen meer zullen plaatsvinden stemt de commissie in met het voorstel van de commissievoorzitter om de commissiestaf in het reces te mandateren om per e-mailprocedure een behandelvoorstel aan de commissie (ter instemming) voor te leggen in het geval van spoedeisende (coronagerelateerde) wet- en regelgeving. 

Tevens is afgesproken de komende ontwerpregelingen die voortvloeien uit de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 over te dragen aan de commissie JenV, aangezien deze commissie het voortouw had bij de behandeling van deze wet. De commissie VWS zal voorafgaand hieraan per email worden geïnformeerd. 
 
7
Onderstaande brieven staan alle 'ter bespreking'. Over deze recent ontvangen brieven dient de commissie te besluiten of deze brieven controversieel of niet controversieel worden verklaard. In de noot bij de brieven staat een behandelvoorstel opgenomen voor het geval de brieven niet controversieel worden verklaard.
20
Reactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (Kamerstuk 35676)

Te behandelen:

30
Overzicht wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling op het terrein van VWS (stand van zaken 4 februari 2021)

Details

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling en niet controversieel verklaard):
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.
 6. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.
 7. 35 678 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling en controversieel verklaard):
 
 1. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
31
Plenaire debatten

Details

BesluitTer informatie.                                   
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  
 2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  
32
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's (stand van zaken 4 februari 2021)

Details

Besluit: ter informatie, besluit inzake inbrengdatum schriftelijk overleg voortgangsrapportage Beleid Oorlogsgetroffenen.
 1. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021 (van 13.00 tot 17.30 uur). De minister voor Rechtsbescherming zal vanaf 15.00 uur aanwezig kunnen zijn.
 2. AO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 10 februari 2021
 3. AO Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655), 10 februari 2021
 4. AO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653), 10 februari 2021
 5. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), PLUS Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (TK 35676), 11 februari 2021)
 6. AO EU-Gezondheidsraad (15 juni), 9 juni 2021 
 7. SO Oorlogsgetroffenen. De commissie besluit de inbrengdatum voor het verslag schriftelijk overleg vast te stellen op  een week na ontvangst van de voortgangsrapportage Beleid Oorlogsgetroffenen. Ambtelijk is vernomen dat deze voortgangsrapportage medio februari (in het reces) aan de Kamer zal worden verzonden.
33
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie. 
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg*
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
 • VAO Zwangerschap en geboorte*
*Bij de RvW d.d. 2 februari heeft een meerderheid van de Kamer reeds aangegeven deze VAO's nog voor het reces te willen houden. 
34
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit:Ter informatie. 
* De geagendeerde stukken voor de volgende nog te plannen algemeen overleggen zijn in de extra-
procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 controversieel verklaard:
 • AO Medische zorglandschap 1 geagendeerde brief d.d. 3 juli 2020*. 
 • AO Medische ethiek 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020*. 
 • AO Pakketbeheer 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 oktober 2020*
37
Stafnotitie Rapport stelselvraagstukken ouderenzorgen: knelpunten en oplossingen
38