Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (wijziging aanvangstijd i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (wijziging aanvangstijd i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 11 februari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 11 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
16
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Te behandelen:

19
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Te behandelen:

26
Analyse Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) gezamenlijk opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de MilitaireInlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV

Te behandelen:

27
Reactie op verzoek commissie over de 2e nota van wijziging inzake voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (Kamerstuk 35257-13)

Te behandelen:

41
48
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Brussel, 5 november 2019

Te behandelen:

50
Aanbieding rapport "Lokale integriteitssystemen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen: Wat er is en wat daarvan te leren valt" van VU
53
Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Details

Het tijdstip van indiening van de Raming 2022 voor de Tweede Kamer is nog onzeker maar zal vrijwel zeker in het verkiezingsreces liggen. Om een ongestoorde voortgang van de behandeling van de Raming te verzekeren, wordt u voorgesteld nu reeds een inbrengdatum vast te leggen.

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag over de Raming 2022 vastgesteld op de eerste donderdag twee weken na de datum van indiening.
57
Staat van de Corporatiesector 2020 (betreffende het boekjaar 2019) van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het onderliggende onderzoeksrapport

Te behandelen:

68
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35679)

Te behandelen:

69
Voorstel van het lid Beckerman (SP) om de, na de stemming van afgelopen dinsdag, aangevraagde brief aan het kabinet over hoe de aangenomen motie Beckerman over het bevriezen van de huren in de sociale sector voor dit jaar wordt uitgevoerd, te ontvangen vóór het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Woningwet en betrekken bij de behandeling.

Te behandelen:

70
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

9, 10 en 11 februari (week 6)
- VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)
- VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)
- VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)
- VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172)
-35 552 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
- 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)) (voortzetting)
- 35 619 (Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden)
- 35 620 (Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis)
- 35 621 (Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk)
- 35 622 (Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend)
- 35 623 (Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp)

6, 7 en 8 april 2021 (week 14)
- 35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

13, 14 en 15 april 2021 (week 15)
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

Te agenderen debatten
1.   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
40. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
71. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
74. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
76. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
84. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
86. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledenbebatten 
2.   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4.   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

Besluit: De commissie wenst het VAO Bouwen aan te melden voor behandeling op 25 februari 2021
71
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 18-02-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (35570-B-16)
wo 24-02-2021 10.00 - 14.30 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet
do 08-04-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 22-04-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 22-04-2021 13.00 - 16.30  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 20-05-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 03-06-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-06-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 01-07-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 08-07-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
72
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg  Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek  AIVD (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg  AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg  Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg  Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg  Bouwregelgeving
Algemeen overleg  BRP
Algemeen overleg  Digitalisering
Algemeen overleg  E-id
Algemeen overleg  Functioneren Rijksdienst
Gesprek  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg  Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg  Huis voor Klokkenluiders
Algemeen overleg  ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg  Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” 
Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg  IVD (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg  Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg  NOVI
73
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg   Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg   Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing  Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Algemeen overleg   Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg   Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' 
Algemeen overleg   Sociaal Domein
Algemeen overleg   Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg   Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Algemeen overleg   Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg   Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg  Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg   Woningcorporaties
Algemeen overleg   Woonoverlast