Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (wijziging aanvangstijd i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Afschrift van de brief aan Z.M. de Koning inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe voorzitter adviescollege dialooggroep slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vierde verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden (Kamerstuk 28750-78)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bestuursrecht en maatwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie inzake onderzoeksrapport over stelsel Algemene Bestuursdienst (ABD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Waardering amendementen Wet open overheid (Kamerstuk 35112)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake het splitsingsrecht uit artikel 137 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over maatregelen om desinformatie richting de Tweede Kamer verkiezingen tegen te gaan (Kamerstuk 30821-119)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Toezegging over de commissiezalen in het pand Bezuidenhoutseweg 67 (B67)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie inzake de stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstuk 27859-146)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op moties inzake kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inventarisatie naar de problemen die de uitvoeringsorganisaties bij het Rijk ervaren als gevolg van de coronacrisis op het gebied van dienstverlening, wendbaarheid en continuïteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Staat van het Bestuur 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actualisatie over het afschaffen/omschakeling tussen zomertijd en wintertijd

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Analyse Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) gezamenlijk opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de MilitaireInlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de 2e nota van wijziging inzake voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (Kamerstuk 35257-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de brief die de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) heeft gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Een laagdrempelige energietransitie: Hoe kan de haalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving worden vergroot”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van de commissie inzake de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten (Kamerstuk 35029-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis (VEH) inzake verhoging OZB

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Duurzame Oplossing Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Monitor Ouderenhuisvesting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maandrapportage december 2020 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Antwoorden op vragen commissie over toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (Kamerstuk 29453-518)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie overleg inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aantallen energieadviseurs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. de brief Vereniging Eigen Huis (VEH) inzake verhoging ozb

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Afschrift brief Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) inzake studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken duurzame oplossing Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van PUP Real Estate IV BV over "Nationaal Noodprogramma Wonen 2019-2020"

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Brussel, 5 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Deelname aan besloten technische briefing inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbieding rapport "Lokale integriteitssystemen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen: Wat er is en wat daarvan te leren valt" van VU

 51. 51

  Rapport Aandacht voor algoritmes

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Mededeling Europees Democratie Actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

  Het tijdstip van indiening van de Raming 2022 voor de Tweede Kamer is nog onzeker maar zal vrijwel zeker in het verkiezingsreces liggen. Om een ongestoorde voortgang van de behandeling van de Raming te verzekeren, wordt u voorgesteld nu reeds een inbrengdatum vast te leggen.

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag over de Raming 2022 vastgesteld op de eerste donderdag twee weken na de datum van indiening.
 54. 54

  Beleidsreactie op Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) en voortgang aanpak statelijke dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ontwikkelingen maatregelen om desinformatie richting de Tweede Kamer verkiezingen tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Staat van de Corporatiesector 2020 (betreffende het boekjaar 2019) van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het onderliggende onderzoeksrapport

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie over afschrift brief aan de Woonbond inzake internetconsultatie Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop (Kamerstuk 35570-VII-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet: “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over nationaal noodprogramma wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie over voorstel deelname commissie m.b.t. toepassing van de menselijke maat door corporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Waardering van de motie van de leden Azarkan en Van Weyenberg over een verbod op gebruik van nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering (Kamerstuk 31066-777)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beantwoording vragen commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. de brief van Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom m.b.t. gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35679)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voorstel van het lid Beckerman (SP) om de, na de stemming van afgelopen dinsdag, aangevraagde brief aan het kabinet over hoe de aangenomen motie Beckerman over het bevriezen van de huren in de sociale sector voor dit jaar wordt uitgevoerd, te ontvangen vóór het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Woningwet en betrekken bij de behandeling.

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  9, 10 en 11 februari (week 6)
  - VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)
  - VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)
  - VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)
  - VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172)
  -35 552 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
  - 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)) (voortzetting)
  - 35 619 (Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden)
  - 35 620 (Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis)
  - 35 621 (Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk)
  - 35 622 (Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend)
  - 35 623 (Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp)

  6, 7 en 8 april 2021 (week 14)
  - 35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

  13, 14 en 15 april 2021 (week 15)
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

  Te agenderen debatten
  1.   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  40. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  71. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  74. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  76. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  84. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  86. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

  Dertigledenbebatten 
  2.   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4.   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

  Besluit: De commissie wenst het VAO Bouwen aan te melden voor behandeling op 25 februari 2021
 71. 71

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 18-02-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (35570-B-16)
  wo 24-02-2021 10.00 - 14.30 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet
  do 08-04-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 22-04-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 22-04-2021 13.00 - 16.30  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 20-05-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 03-06-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-06-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 72. 72

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg  Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek  AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg  AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg  Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg  Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg  Bouwregelgeving
  Algemeen overleg  BRP
  Algemeen overleg  Digitalisering
  Algemeen overleg  E-id
  Algemeen overleg  Functioneren Rijksdienst
  Gesprek  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg  Grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg  Huis voor Klokkenluiders
  Algemeen overleg  ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg  Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” 
  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg  IVD (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg  Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg  NOVI
 73. 73

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg   Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg   Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing  Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Algemeen overleg   Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg   Rijksvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' 
  Algemeen overleg   Sociaal Domein
  Algemeen overleg   Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg   Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg   Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg   Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg  Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg   Woningcorporaties
  Algemeen overleg   Woonoverlast