Notaoverleg : Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg

De vergadering is geweest

14 januari 2021
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten
 
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Medisch zorglandschap

 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 december 2019, over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verkenner Santiz

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het advies van de verkenner over de fusie van Santiz

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Landelijke kwaliteitseisen en regionale toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op petitie Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland m.b.t. waarborgen continuïteit en kwaliteit van ziekenzorg in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verduurzaming van de zorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken universitair medische centra (umc’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het bevorderen van gelijkgerichtheid in de medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vragen commissie over de voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 35124-18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Juiste zorg op de juiste plek

 13. 13

  Rapport "Verzekerd van Zinnige Zorg; De bijdrage van het programma Zinnige Zorg aan gepast gebruik van het basispakket 2014-2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het rapport 'Stand van het land regiobeelden'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Toelichting op de gevoerde procedure inzake het standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de brief van Long Alliantie Nederland (LAN) inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eigen bijdragen in de zorg

 20. 20

  Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over dubbele zorgkosten in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman m.b.t. inning eigen bijdragen zorg in coronatijd

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ziekenhuisfaillissementen

 27. 27

  Rapport van de ‘Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overdracht medische dossiers MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019, over het overlijden van mevrouw Van Leeuwen als gevolg van het verdwijnen van de spoedeisende hulppost wegens het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC Slotervaartziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  IGJ-rapporten zorgverlening MC Slotervaart november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  IGJ-rapporten afschaling en overname zorgverlening MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over brief ‘Bronovo MOET blijven’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 januari 2020, over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift reactie op aanbevelingen rapport OVV Failliete ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Het rapport inzake Faillissement Slotervaartziekenhuis B.V. Onderzoek naar Goed bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ambulancezorg/Acute zorg

 43. 43

  Kwaliteitskader spoedzorgketen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang actieplan ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Advies ‘Opschalingsplan COVID-19’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Bereikbaarheidsanalyse voor SEH's en acute verloskunde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie nieuwe situatie Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzamelbrief acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Antwoorden op vragen commissie over de Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (Kamerstuk 35471-35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over toegankelijkheid acute zorg en zorgplicht zorgverzekeraars 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Advies “45 minuten-norm in de spoedzorg” van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag van een schriftelijk overleg over Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Advies uitbreiding acuut ambulancevervoer door de ambulancehelikopter voor Texel

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Eerstelijnszorg

 55. 55

  NZa-rapport medisch-generalistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Rapport De Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistent in de huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Advies passende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data