Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie EU Jeugdministers - 30 nov 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomst inventarisatie EU-prioritering op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2021

 4. 4

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-484)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek en instellingsbesluit jeugdautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) (TK 34111-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Invulling van de aanbevelingen van de evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake petitie ‘Burgerinitiatief verlagen leeftijd bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar’, namens actiegroep ‘Red 1000 levens’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de kapitaallasten van zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders (A)Wtza) en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over Toekomstvisie Transgenderzorg (Kamerstuk 31016-289)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het advies van de verkenner over de fusie van Santiz (Kamerstuk 31016-292)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gecombineerde vijfde en zesde periodieke Nederlandse rapportage over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Gezonde Schoollunch

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Persoonlijke kilometerbudgetten (pkb’s) Valys 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 4 november 2020 over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in het donorregister CIBG

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de brief van Long Alliantie Nederland (LAN) inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma (Kamerstuk 29689-1040)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (Kamerstuk 35537-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen (Kamerstuk 31015-205)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over het rapport 'Stand van het land regiobeelden' (Kamerstuk 31765-516)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Eén jaar uitstel inwerkingtreding modernisering geneesmiddelen-vergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op schriftelijk overleg over de Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (Kamerstuk 35471-35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitzondering thuisquarantaine grenswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2020, over de aangenomen motie Kox c.s. in de Eerste Kamer, over een structureel betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de petitie Zorgbonus ook voor biomedisch laboratoriummedewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Update proces Handreiking Kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen Raad van Ouderen en rapport Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over doorontwikkeling en invoering PGB2.0 (Kamerstuk 25657-330)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsrapportage persoonsgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geestelijke verzorging in de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang cliëntondersteuning 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verkenning toekomstbestendigheid Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vierde voortgangsrapportage programma Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nieuwe prognose verwachte personeelstekort en deelrapportages van de Commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vernieuwend opleiden in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ (inclusief omschrijving regiebehandelaarschap) van ZIN

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording feitelijke vragen over de voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” (Kamerstuk 35146-18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op feitelijke over vervolgstappen wachttijden ggz (Kamerstuk 25424-545) en het rapport van de Algemene Rekenkamer van 25 juni 2020 ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’ (Kamerstuk 25424-534)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Voortgang aanpak personen met verward gedrag en een hoog (veiligheids)risico

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 november 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020.
  3. 35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 5 november 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 46. 46

  Plenaire debatten

  Besluit:Ter informatie.                                     
  1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  Geen debatten.
 47. 47

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's


  Besluit: Er zal worden gekeken of het mogelijk is om extra spreektijd toe te voegen aan het AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen d.d. 14 januari 2021.
   
  1. WGO Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337), 16 november 2020
  2. NO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
  3. WGO Jeugd /Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
  4. AO EU-Gezondheidsraad (2 december), 26 november 2020
  5. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen, 26 november 2020
  6. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
  7. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  3 december 2020
  8. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 9 december 2020 
  9. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
  10. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
  11. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021
  12. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
  13. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
 48. 48

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Handreiking Kindzorg
  • VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
  • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
  • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 49. 49

  Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie. 
 50. 50

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om de 'Uitvoeringstoets Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen', VNG, sept 2020, te ontvangen voorafgaand aan het notaoverleg GGZ/MO van 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data