Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 17 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 7 november 2020 (LET OP : Afwijkende dag en tijdstip)

Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitkomst inventarisatie EU-prioritering op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2021
20
Reactie op de brief van Long Alliantie Nederland (LAN) inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma (Kamerstuk 29689-1040)

Te behandelen:

22
Appreciatie motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen (Kamerstuk 31015-205)

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2020, over de aangenomen motie Kox c.s. in de Eerste Kamer, over een structureel betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken

Te behandelen:

45
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 november 2020)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020.
 3. 35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 5 november 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
46
Plenaire debatten

Details

Besluit:Ter informatie.                                     
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 

Dertigleden- en interpellatiedebatten

Geen debatten.
47
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

Details


Besluit: Er zal worden gekeken of het mogelijk is om extra spreektijd toe te voegen aan het AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen d.d. 14 januari 2021.
 
 1. WGO Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337), 16 november 2020
 2. NO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
 3. WGO Jeugd /Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
 4. AO EU-Gezondheidsraad (2 december), 26 november 2020
 5. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen, 26 november 2020
 6. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
 7. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  3 december 2020
 8. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 9 december 2020 
 9. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
 10. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
 11. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021
 12. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
 13. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
48
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie
 • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg
 • VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
49
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie. 
50