Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

25 november 2020
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 november 2020 is vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Pakket Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om position paper over de institutionele verhoudingen met NLFI

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Exportkredietverzekering en Herverzekering leverancierskredieten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag IMFC jaarvergadering oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie n.a.v. de berichtgeving over de FinCEN files

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Instelling Commissie Draagkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Intern memo CAF 11

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van lid Omtzigt, gedaan tijdens het plenaire debat van 10 november 2020, over toezending van documenten over toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tussentijdse rapportage personeelsraadspersonen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Planning rapportages herstel kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorlichting Raad van State over artikel 4.7 CW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen brieven/verslagen en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Verordening EU-éénloketomgeving voor douane

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken risicoreductie bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding speciaal verslag "Kapitaalmarktenunie - Traag begin op weg naar een ambitieuze doelstelling" van ERK

 28. 28

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie

  Geplande activiteiten:
  ma 23-11-2020 11.15 - 12.45   Besloten gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  ma 23-11-2020 14.00 - 17.00   Besloten gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 25-11-2020 10.00 - 11.00   Besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën'
  wo 02-12-2020 18.30 - 21.15   Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Gesprekken over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [de commissie spreekt uit deze gesprekken te willen voeren vóór het verkiezingsreces]
  Technische briefing en openbaar gesprek over de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting [
  zie het laatste agendapunt van deze vergadering ]
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid [ 
  de commissie spreekt uit deze briefing te willen ontvangen vóór het verkiezingsreces ]
  Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM [ een datumvoorstel wordt z.s.m. aan de commissie voorgelegd ]
  Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag" [ 
  de commissie spreekt uit dit gesprek te willen voeren zo spoedig mogelijk na  het kerstreces ]
   
 29. 29

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 november 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  8, 9 en 10 december (week 50)
  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


  b) tweeminutendebatten:

  1, 2 en 3 december (week 49)
  - VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)
  - VAO Douane (AO d.d. 22/09) [dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]


  15, 16 en 17 december (week 51)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  6. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  10. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  21. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  36. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  41. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  48. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  51. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  56. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  65. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  71. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  75. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  76. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  91. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  93. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  95. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  96. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  107. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  109. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  110. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

  24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
  42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (staatssecertaris Financiën)
 30. 30

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Omtzigt rappellen te sturen voor de brieven genoemd onder 2 en 10.
  (NB: het onder 6 genoemde verzoek is kort na het einde van deze procedurevergadering beantwoord.)
  1.  10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067) [rappel d.d. 30 oktober 2020]
  2.  25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270) [rappèl d.d. 30 oktober 2020]
  3.  09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
  4.  09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
  5.  21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden (2020Z19450)
  6.  29-10-2020 - Verzoek m.b.t. de instelling van een adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese economie (2020Z20104)
  7. 30-10-2020 - Verzoek om een reactie op de publicatie van de Algemene Rekenkamer over de nettobetalingspositie van Nederland (2020Z20125)
  8. 11-11-2020 - Verzoek om reactie op het zwartboek van Nederlandse Accidental Americans Groep over persoonlijke ervaringen met FATCA problemen bij banken en overheid (2020Z21280) [ inmiddels beantwoord; zie toegevoegd agendapunt 36 ]
  9. 12-11-2020 - Verzoek om toelichting op status herstructureringsplan KLM (2020Z21432)
  10. 09-11-2020 - Verzoek om een brief over de stand van zaken inzake Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z20949)
 31. 31

  Novelle vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Revisie SEO-onderzoek naar de effecten van de luchtvrachtbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op zwartboek van Accidental Americans

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aan de bewindspersonen te sturen rappelverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data