Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

5 november 2020
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-stafnotitie Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma 2021

 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 30 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-31-581)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  35570-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35567)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken kennisinfrastructuur langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het financieel kader wijkverpleging (Kamerstuk 23235-210)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken wijkverpleging, NZa-advies Bekostiging wijkverpleging per 2022 en wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking vervolgaanpak wachttijden ggz en overige onderwerpen met betrekking tot de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) advies "Regulering van behandeling van de huid met IPL en laserapparatuur"

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Hoofdlijnen plan extra middelen Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzekerdenmonitor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het overleg met de Indische gemeenschap (Kamerstuk 20454-162)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Incident ethyleenoxide in sesamzaad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het voorstel van Bureau L. voor aparte cao voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Boek 'Het kan wél' over complexe zorgvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad (Kamerstuk 29477-660)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Tweede voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Monitor abonnementstarief Wmo en implementatie abonnementstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (Kamerstuk 29515-445)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Lachgas voorlichting en preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang maatregelen Commissie de Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van het beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie om een voortgangsbrief inzake ME-CVS

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Prioritering binnen doelgroep Nationaal Programma Grieppreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitspraak in kort geding van 1 oktober inzake het Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit i.v.m. het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) (Kamerstuk 35471-34)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Derde landelijke agenda suicidepreventie (2021-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzamelbrief acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen (Kamerstuk 25295-437)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Drie onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Onderzoek (TNO) op verzoek van het kabinet recentelijk heeft uitgevoerd als vervolg op eerdere onderzoeken naar het gebruik van schermen in de horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken rondom de aangenomen motie van het lid Wilders over met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel (Kamerstuk 25295-625)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken brief Maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de motie van het lid Jansen over de regie over de verstrekking van genees- en hulpmiddelen bij de voorschrijver leggen (Kamerstuk 29477-670)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering van de motie van het lid Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers structureel fors verhogen (Kamerstuk 25295-596)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het bericht inzake corona-tsunami bij Haagse ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 30 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Accenture rapport onderzoek en OMT-advies preventief gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Recente ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken brief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken geneesmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beleidsreactie Medische beslissingen rond het levenseinde van kinderen 1-12 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel om agendapunten plenaire debatten te koppelen aan AO's/NO's

 55. 55

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 oktober 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020.
 56. 56

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie.   
         
                                      
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  11. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  12. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  13. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat spoedig na het zomerreces in te plannen (commissieverzoek d.d. 1 juli 2020) 
  14. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  15. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  16. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  17. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  18. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  19. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  20. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  21. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  22. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  23. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  24. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  25. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  26. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  27. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  28. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
  29. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
  30. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 juni 2020).
  31. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 1 september 2020). Verzocht is het debat snel in te plannen.
 57. 57

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  6. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  8. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  9. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  10. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  11. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  12. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  13. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 juni 2020).
 58. 58

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
  1. AO Handreiking Kindzorg, 5 november 2020
  2. AO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg, 9 november 2020
  3. AO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo, 11 november 2020
  4. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 12 november 2020
  5. WGO Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337), 16 november 2020
  6. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 18 november 2020
  7. AO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
  8. WGO Jeugd /Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
  9. AO EU-Gezondheidsraad (2 december), 26 november 2020
  10. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen, 26 november 2020
  11. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
  12. AO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  3 december 2020
  13. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 9 december 2020 
  14. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
  15. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
  16. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
  17. AO Bekostiging verpleeghuizen, januari 2021
 59. 59

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
   
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (Kamerstuk 31015-192) 
  • VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33149-61)
  • VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247-312)      
  • VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten 
  • VSO Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689-1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067) 
 60. 60

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
 61. 61

  Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Advies conform artikel 16a RvO inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rapport "Verzekerd van Zinnige Zorg; De bijdrage van het programma Zinnige Zorg aan gepast gebruik van het basispakket 2014-2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2020 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Ellemeet om een brief te ontvangen over voortgang van de uitvoering van de motie Ellemeet c.s. (Kamerstuk 29447-53) inzake donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek van het lid Renkema om een rondetafelgesprek over covid-19 (o.a. met gedragswetenschappers)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van het lid Van den Berg om algemeen overleggen om te zetten in notaoverleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek van het lid Ellemeet om het OMT advies tegelijkertijd met of voorafgaand aan de persconferentie naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data