Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 11-2-2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 11-2-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
12
Beleidsreactie op Verkenning Galan Groep over het belang van versterking kennisinfrastructuur voor verbetering van onderwijskwaliteit

Te behandelen:

26
Overzicht met datum inbreng van verslagen bij wetsvoorstellen, schriftelijk overleg, feitelijke vragen en verwachte datum antwoord regering

Details

 • 6/10    Cultuuronderwijs in het mbo   Eind februari
 • 28/10  Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)   Voor 11 februari
 • 3/11    Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’   Eind maart
 • 17/11  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019   Voor 11 februari
 • 19/11  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)  Voor 11 februari
 • 3/12    Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten   Eerste helft maart
 • 9/12    Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn   Voor 11 februari
 • 14/12  Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs   16 april
 • 15/12  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur   Voor 11 februari
 • 15/12  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen   Voor 11 februari
 • 16/12  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho   Voor 11 februari
 • 17/12  Situatie op het Avicenna College   15 maart
 • 11/01  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep   Voor 11 februari
 • 12/01  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen   Tweede helft februari
 • 13/01  Reactie op verzoek commissie over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio   15 maart
 • 20/01  Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)   Voor 11 februari
 • 20/01  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19   1 maart
 • 22/01  Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)   Voor 11  februari
 • 2/2*)  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen 
 • 2/2*)  Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19   Eind februari
 • 3/2*)  Stand van zaken Einstein Telescoop 
 • 4/2*)  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs 
 • 5/2*)  Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie 
 • 10/2*) Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 
 • 11/2*) Er zit energie in het beroepsonderwijs! 
 • 12/2*) OJCS-raad, onderdeel onderwijs, op 19 februari a.s.

*) Wijzigingen ten opzichte van het vorige overzicht
28
Stafnotitie stand van zaken Kennisagenda