Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitstel toezending reactie op toezegging verkenning mogelijkheden ondersteuning geschreven pers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ en 'Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afronding vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van werkzaamheden commissie Onderwijsbevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Mevrouw S. met betrekking tot de studieschuld en de gevolgen daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de uitvoering van vier moties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op Verkenning Galan Groep over het belang van versterking kennisinfrastructuur voor verbetering van onderwijskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Funderend onderwijs tijdens en na de coronacrisis - een Nationaal Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor met name het primair en voortgezet onderwijs en informatie over de ontwikkelingen op een aantal thema’s

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden schriftelijk overleg over voorhang concept-regeling Aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een medewerker van de Vinse School om aandacht voor rigide interpretatie van artikel 5 Examenbesluit door Onderwijsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport over “Kennis en opvattingen over intersekse: Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Advies Adviesgroep-Vinkenburg over 'Genderdiversiteit in de (sub-)top van de (semi-)publieke sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 ‘Zonder wet geen voortgang’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nota van wijziging bij wetsvoorstel in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Opbrengstenbrief emancipatie 2017 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling EU-actieplan media in het digitale decennium

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag videoconferentie EU Cultuurministers 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht met datum inbreng van verslagen bij wetsvoorstellen, schriftelijk overleg, feitelijke vragen en verwachte datum antwoord regering

  • 6/10    Cultuuronderwijs in het mbo   Eind februari
  • 28/10  Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)   Voor 11 februari
  • 3/11    Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’   Eind maart
  • 17/11  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019   Voor 11 februari
  • 19/11  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)  Voor 11 februari
  • 3/12    Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten   Eerste helft maart
  • 9/12    Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn   Voor 11 februari
  • 14/12  Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs   16 april
  • 15/12  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur   Voor 11 februari
  • 15/12  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen   Voor 11 februari
  • 16/12  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho   Voor 11 februari
  • 17/12  Situatie op het Avicenna College   15 maart
  • 11/01  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep   Voor 11 februari
  • 12/01  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen   Tweede helft februari
  • 13/01  Reactie op verzoek commissie over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio   15 maart
  • 20/01  Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)   Voor 11 februari
  • 20/01  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19   1 maart
  • 22/01  Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)   Voor 11  februari
  • 2/2*)  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen 
  • 2/2*)  Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19   Eind februari
  • 3/2*)  Stand van zaken Einstein Telescoop 
  • 4/2*)  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs 
  • 5/2*)  Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie 
  • 10/2*) Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 
  • 11/2*) Er zit energie in het beroepsonderwijs! 
  • 12/2*) OJCS-raad, onderdeel onderwijs, op 19 februari a.s.

  *) Wijzigingen ten opzichte van het vorige overzicht
 27. 27

  Motie Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen (35570-VIII, nr. 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nog te ontvangen nota n.a.v. verslag bij het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorhang ontwerp Uitvoeringsbesluit WVO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data