Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 januari 2021
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervolgadvies lokale media van Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Start project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de Gedeputeerde Staten van Limburg over de Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nog te ontvangen nota n.a.v. verslag bij het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van reactie op brief Librijn openbaar onderwijs met betrekking tot bekostiging PO vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rondvraagpunt vh lid Paternotte inz. voorstel niet-controversieel verklaren van brief over Subsidieregeling coronabanen hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rondvraagpunt vh lid Van den Berge verzoek om brief Advies haalbaarheid digitaal overzicht individuele scholingsmogelijkheden’ alsnog niet controversieel te verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Dossier Currriculum.nu

  In de procedurevergadering van 21 januari jl. hebben de leden van de commissie OCW aangegeven het beleidsonderwerp Curriculum.nu controversieel te willen verklaren. In vervolg daarop hebben de leden in deze procedurevergadering uitgesproken dat dit niet betekent dat lopende zaken die enigszins verwant zijn aan Curriculum.nu dienen te worden stopgezet. Dit betreft onder meer de vernieuwing van het eindexamenprogramma wiskunde in het vmbo. Dit geldt eveneens voor de herziening van de indeling van de wiskundevakken in de bovenbouw van de havo en het vwo en de herziening van de referentieniveaus Taal en Rekenen. Ook ten aanzien de knelpunten bij het eindexamen Nederlands en de Moderne vreemde talen wordt verzocht om het vinden van oplossingen onverkort door te zetten.
  Hierbij is verwezen naar de twee brieven van resp. de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (zaaknummer 2021Z01183) en de Vereniging van Leraren in Levende Talen (zaaknummer 2021Z00931). De bewindspersoon is verzocht hieraan gevolg te geven. 
 31. 31

  001 Dossier Governance in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  001a Dossier Governance in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  003 Dossier Onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  006 Dossier Positie schoolleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  013 Dossier 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  015 Dossier Techniek in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  016 Dossier Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  023 Dossier Maatwerkdiploma

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  024 Dossier Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  042 Dossier Monitoring studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  043 Dossier Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  044 Dossier studeren met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  050 Dossier Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  060 Dossier Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  080 Dossier Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Ongeplande/aangehouden commissieactiviteiten

   
  • Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
   Besluit: afvoeren
    
  • Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
   Besluit: afvoeren
    
  • Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie)
   Besluit: agenderen voor eerstvolgende OCW-procedurevergadering na het verkiezingsreces.
    
  • Gesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (besloten deel)
   Besluit: agenderen voor eerstvolgende OCW-procedurevergadering na het verkiezingsreces.
    
  • Rondetafelgesprek Kansengelijkheid
   Besluit: afvoeren.
    
  • Petitieaanbieding: Verzoek Omroep PAC en Coalitie Anti-Aziatische Racisme 'Wij zijn geen virussen’ 
   Besluit: contact opnemen met petitieaanbieder
      
  • Gesprek AWTI over evaluatierapport Ëvaluatie AWTI 2015-15
   Besluit: afvoeren.
    
  • Briefing over KNAW briefadvies Neelandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen
   Besluit: afvoeren.
 59. 59

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

 60. 60

  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Er zit energie in het beroepsonderwijs!

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Situatie op het Avicenna College

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Antwoord op vragen schriftelijk overleg over de informele videoconferentie onderwijsministers 22 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven