Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 28-1-2021
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt vh lid Paternotte inz. voorstel niet-controversieel verklaren van brief over Subsidieregeling coronabanen hoger onderwijs'
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-1-2021

Deelnemers


Agendapunten

6
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

Te behandelen:

11
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Te behandelen:

14
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Te behandelen:

17
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

Te behandelen:

19
Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

Te behandelen:

20
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

21
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

22
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Te behandelen:

23
Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

Te behandelen:

24
Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Te behandelen:

25
Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen:

26
Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Te behandelen:

30
Dossier Currriculum.nu

Details

In de procedurevergadering van 21 januari jl. hebben de leden van de commissie OCW aangegeven het beleidsonderwerp Curriculum.nu controversieel te willen verklaren. In vervolg daarop hebben de leden in deze procedurevergadering uitgesproken dat dit niet betekent dat lopende zaken die enigszins verwant zijn aan Curriculum.nu dienen te worden stopgezet. Dit betreft onder meer de vernieuwing van het eindexamenprogramma wiskunde in het vmbo. Dit geldt eveneens voor de herziening van de indeling van de wiskundevakken in de bovenbouw van de havo en het vwo en de herziening van de referentieniveaus Taal en Rekenen. Ook ten aanzien de knelpunten bij het eindexamen Nederlands en de Moderne vreemde talen wordt verzocht om het vinden van oplossingen onverkort door te zetten.
Hierbij is verwezen naar de twee brieven van resp. de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (zaaknummer 2021Z01183) en de Vereniging van Leraren in Levende Talen (zaaknummer 2021Z00931). De bewindspersoon is verzocht hieraan gevolg te geven. 
31
001 Dossier Governance in het onderwijs

Te behandelen:

52
050 Dossier Wetenschapsbeleid

Te behandelen:

57
Aangehouden brieven

Te behandelen:

58
Ongeplande/aangehouden commissieactiviteiten

Details

 
 • Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  Besluit: afvoeren
   
 • Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
  Besluit: afvoeren
   
 • Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie)
  Besluit: agenderen voor eerstvolgende OCW-procedurevergadering na het verkiezingsreces.
   
 • Gesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (besloten deel)
  Besluit: agenderen voor eerstvolgende OCW-procedurevergadering na het verkiezingsreces.
   
 • Rondetafelgesprek Kansengelijkheid
  Besluit: afvoeren.
   
 • Petitieaanbieding: Verzoek Omroep PAC en Coalitie Anti-Aziatische Racisme 'Wij zijn geen virussen’ 
  Besluit: contact opnemen met petitieaanbieder
     
 • Gesprek AWTI over evaluatierapport Ëvaluatie AWTI 2015-15
  Besluit: afvoeren.
   
 • Briefing over KNAW briefadvies Neelandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen
  Besluit: afvoeren.
59
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen