Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 26 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 26 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
22
Stafnotitie - Definitieve besluitvorming EU-prioriteiten 2021
25
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Te behandelen:

26
Stand van zaken renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Details

Besluit: De commissie ontvangt graag z.s.m. helderheid over de verwachte opleverdatum van de aanvullende onderzoeksrapportages; zodra deze rapportages beschikbaar zijn zal er een schriftelijke vragenronde plaatsvinden; vervolgens zullen er gesprekken worden gepland met de voorzitter van de stuurgroep Binnenhof, de voorzitter van het Presidium en de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie; daarna zal er een algemeen overleg worden ingepland. De commissie heeft daarbij de wens uitgesproken deze commissieactiviteiten, als dat agenda-technisch mogelijk is, nog voor het kerstreces af te ronden (NB: Inmiddels is gebleken dat dit agenda-technisch niet mogelijk is, wat in een ambtelijk procesvoorstel is gecommuniceerd aan uw commissie op 26 november 2020). 
27
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details


24, 25 en 26 november (week 48) 
- VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300-VII, nr. 114) 
- VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10) 
- VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215) 
- 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting) 

1, 2 en 3 december (week 49) 
- 35 257 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

8, 9 en 10 december (week 50) 
- stemmingen over alle begrotingen 
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1) 
- 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)) 
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

15, 16 en 17 december (week 51) 
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
9. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
15. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
16. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
18. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
36. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
53. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
89. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
92. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
94. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
102. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK) 
105. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
42. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
47. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 
56. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
28
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details


do 26-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (TK-35551)
wo 02-12-2020 09.30 - 13.30 Wetgevingsoverleg Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel
do 03-12-2020 09.30 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Discriminatie en racisme
do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (TK 35615)
do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden (TK 28750-78)
do 03-12-2020 15.00 - 19.30 Wetgevingsoverleg Maatregelen huursector
wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
wo 09-12-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)
do 10-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering Commissie voor Binnenlandse Zaken (wordt verplaatst)
do 10-12-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Discriminatie
do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering Commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (TK 35619)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (TK 35623)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35620)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (TK 35621)
wo 13-01-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
wo 13-01-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Woningwet
wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD

Besluit: de commissie besluit om het AO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting TK uit te stellen tot na een gesprek met de Kamervoorzitter en de voorzitter van de stuurgroep renovatie en een gesprek met de voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie en een schriftelijk overleg
29
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek over het rapport van de de OVV over het instorten van het AZ-dak in te gaan plannen nu het rapport binnen is
Besluit: de commissie besluit het AO Bouwregelgeving in te plannen
30
Voortzetting overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
Wetgevingsoverleg Woningwet
Algemeen overleg Woonoverlast
31
Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om naar aanleiding van het definitieve rapport van de OVV over het AZ Stadion de minister BZK een reactie te vragen op de volgende conclusies: 1. dat de oplevering niet goed is gegaan 2. dat het onderhoud niet goed is gegaan 3. dat de jaarlijkse controle en de veiligheidsverklaring door de eigenaar en de gemeente niet goed is gegaan 4. dat de OVV een APK voorstelt ipv die jaarlijkse controle en die veiligheidsverklaring. Ook wordt het voorstel gedaan om het AO Bouwregelgeving in te plannen.

Te behandelen: