Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 24 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 24 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
4
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021

Te behandelen:

31
Stafnotitie rondetafelgesprek Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
32
Stafnotitie EU-beleid desinformatie en digitale inmenging
40
Stafnotitie Begroting BZK (VII) 2021
41
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details


6, 7 en 8 oktober (week 41) 
- Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)

13, 14 en 15 oktober (week 42) 
- Begroting Binnenlandse Zaken (VII) 
 
Te agenderen debatten
 2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
24. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
25. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
30. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
54. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
69. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
75. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
112. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK) 
127. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
130. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
135. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
144. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK) 
149. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK) 
151. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst "Update vereist– Naar meer parlementaire grip op digitalisering" 

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
33. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 
63. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
68. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 
82. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

Besluit: De commissie besluit om het nog te ontvangen wetsvoorstel inrichting stemlokalen met spoed te behandelen. Na de indiending van het wetsvoorstel zal snel een inbrengdatum worden vastgesteld via een e-mailprocedure
Besluit: Er zal een gesprek worden ingepland met de Nationale ombudsman
Besluit: De benoemingsprocedures voor leden van Hoge Colleges van Staat e.d. zullen worden geagendeerd nadat vooroverleg daarover met de (staf van de) commissie Financiën heeft plaatsgevonden.
42
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 24-09-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg NOVI
do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (TK 35517)
do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-B)
do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-C)
do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (TK 35570-VII)
do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (TK-35546)
do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (TK 35533)
do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (TK 35530)
do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35532)
do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (TK 35521)
do 01-10-2020 11.30 - 12.30 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017
do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (TK 35552-(R2148))
do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)
43
Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet
do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)
ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO
do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
44
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
45
Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
46
Voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om voorafgaand aan het AO Bouwen op 9 december 2020 een technische briefing in te plannen door ministerie BZK en de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht

Te behandelen:

49
Benoemingscommissie TIB

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de Benoemingscommissie voor een voordracht ter vervulling van de vacature TIB. Er wordt een brief aan de Kamer gestuurd