Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

17 december 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies Commissie evaluatie restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed archivering MH17-informatie en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen over financiële ruimte voor meerjarige steun voor Gasthuis Frascati en Plan Brabant, de B-lijst van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Omscholingsfonds Dansers Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Prioritaire wetsvoorstellen


  Wetsvoorstellen die de ministers graag nog behandeld zouden willen hebben voor het verkiezingsreces:
   
  • 35628 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen
   Besluit: wetgevingspoverleg plannen op maandag 1 februari 2020 11.00 - 18.00 uur (in aanwezigheid van minister OCW en minister voor Rechtsbescherming)
    
  • 35605 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po)
  • Besluit: wetgevingspoverleg plannen maandag 18 januari 2020 van 13.30-18.00 uur
   Noot: De Kamer ontvangt de nota n.a.v. het verslag vóór de procedurevergadering van 14 januari a.s.
    
  • 35605 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs
   Besluit: aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het AO mbo en praktijkonderwijs (daarna mogelijkheid van hamerstuk bezien)
    
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijke overleg over de voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie 27 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste rapportage peilingsonderzoek en maandrapportage meldpunt schoolsluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Trends in International Mathematics and Science Study 2019 (TIMSS)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie OCW bij amendement op derde Nota van Wijziging OCW-begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie rondom eindtoetsing en schooladviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wetsvoorstel inzake doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tegemoetkoming in reiskosten voor DAMU-leerlingen in het primair onderwijs (DAns en Muziek)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over de eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wetsvoorstel i.v.m. het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Data van de (informele) OJCS-raden

  • Donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021 (informele OJCS-raad (Onderwijs)
   Besluit: Schriftelijk overleg op donderdag 14 januari om 10.00 
    
  • Vrijdag 19 februari 2021 (OJCS-raad (Onderwijs)
   Besluit: Schriftelijk overleg op donderdag 12 februari om 10.00 uur
    
  • Maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021
   Besluit: Algemeen overleg woensdag op 12 mei 2021
 29. 29

  EU-voorstel: EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025, COM (2020) 698

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 12-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen
  • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
  • wo 13-01-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Adviesrapport ‘Het rolling-grantfonds. Kloppend hart voor ongebonden onderzoek’
  • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 14-01-2021 13.30 - 15.30 Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
  • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 31. 31

  Rondvraagpunt vh lid Van den Hul: Verzoek om de beleidsreactie bij Evaluatie KNAW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  RTG HZ Kansengelijkheid in het onderwijs