Agendapunten

 1. 1

  Technische briefing door NRO over Evaluatieonderzoek passend onderwijs

  De NRO biedt de gelegenheid om vooraf specifieke vragen of aandachtspunten kenbaar te maken. 
 2. 2

  Petitieaanbieding door JongPIT (videoconferentie)

  Op dinsdag a.s. 13.45 uur vindt een petitieaanbieding plaats door JongPIT m.b.t. inclusief onderwijs. Dit gaat via een videoconferentie. Nadere instructies volgen.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Aanbieding verkenning van sekseverschillen in het onderwijs’ van Onderwijsraad

 5. 5

  Afschrift brief De Kinderombudsman aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. reactie op evaluatie onderwijs Caribisch Nederland (betreffende passend onderwijs)

 6. 6

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over de Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Jetten en Van den Hul over onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap die 30 jaar of ouder zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Variawet hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
  • di 03-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’
  • wo 04-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen
  • wo 04-11-2020 18.30 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)
  • do 05-11-2020 10.00 - 11.0 0Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 09-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  • di 10-11-2020 13.45 - 14.00 PetitieJ ongPIT en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. inclusief onderwijs (videoconferentie)
  • wo 11-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Examenresultaten 2020
  • wo 11-11-2020 13.30 - 15.00 echnische briefing Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs (videoconferentie)
  • do 12-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Leesoffensief
  • ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • di 17-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019
  • wo 18-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)
  • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)
  • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad van 30/11- 1/12
  • do 19-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • vr 20-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po)
  • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
 13. 13

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 14. 14

  AO Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid

  Besluit:
  • Rondetafel Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen plannen op 3 december a.s. (met de twee brieven over resp. Kennisveiligheid (het tegengaan van ongewenste kennisoverdracht) en Kennisstrategie (o.a. over de toekomstige kennisdiplomatie) niet vóór 27 november a.s. beschikbaar)
  • AO verplaatsen naar 20 januari 2021, na ontvangst van tevens de beleidsreactie op het Clingendael rapport “China’s invloed op onderwijs in Nederland” en het schriftelijk overleg hierover.
 15. 15

  Behandelschema Najaarsnota 2020 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rondvraagpunt lid Van Meenen verzoek notaoverleg Onderwijs en corona, po en vo, na ontvangst van voorstellen examens vo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rondetafelgesprek Nachtleven, festivals en culturele instellingen op donderdag 12 november a.s. (videoconferentie)

  De eerder rondgemailde genodigdenlijst wordt vastgesteld.