Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

15 oktober 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Rapport onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de reactie op de brief van de Vereniging van Friese Gemeenten en de provincie Fryslân over de ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies Commissie Nationaal kader koloniale collecties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over de omgang met koloniale collecties

 6. 6

  Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies meestertitel in het mbo-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de evaluatie van passend onderwijs en advies "Steeds inclusiever" van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiële situatie rondom uitgesteld onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording van de vraag van het lid Tielen, gesteld tijdens het VSO van 23 september 2020, over de mogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden om modules te volgen in het mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang verankering ombudsfunctie in de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussenrapportage onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid van de besteding en kosten(toerekening) in het mbo, hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden (Kamerstuk 28760-104)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over de knelpunten bij het nationaal omarmen van Plan S voor de versnelling naar open access en bij eventuele nationale deelname aan cOAlition S

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rectificatie antwoorden Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht van lopende experimenten en pilots OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg KNAW-briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nota van wijziging inzake bij wetsvoorstel i.v.m. beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag informele Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 16-17 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 26-10-2020 11.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (1e termijn)
  • ma 26-10-2020 19.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)
  • di 27-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)
  • di 27-10-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Eurocommissaris Dalli (videoconferentie)
  • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid
  • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • do 29-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020
  • do 29-10-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
  • di 03-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP
  • di 03-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’
  • wo 04-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen
  • do 05-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 09-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  • di 10-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie JongPIT en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. inclusief onderwijs (videoconferentie)
  • wo 11-11-2020 13.30 - 15.00 Technische briefing Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs (videoconferentie)
  • ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad van 30/11- 1/12
  • do 19-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
 32. 32

  Vervolg overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 33. 33

  RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’

 34. 34

  RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen