Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 september 2020
14:15 - 14:45 uur
Locatie: K4
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Burgerinitiatief EHBO in het onderwijs

  In de vorige procedurevergadering is besloten om het advies van de commissie Verzoekschriften op te volgen en het burgerinitiatief EHBO in het onderwijs in behandeling te nemen. De initiatiefnemers krijgen het recht om in te spreken, voorafgaand aan het plenaire debat. Overleg met hen maakt duidelijk dat het geen bezwaar oplevert om het debat na het kerstreces te plannen.
 2. 2

  Evaluatieonderzoek Passend onderwijs

  De commissie stemt in met het aanbod van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek om een technische briefing te verzorgen, voorafgaand aan het notaoverleg over Passend onderwijs.
 3. 3

  Rondetafelgesprek Oorzaken afnemende leesvaardigheid in het funderend onderwijs

  Besloten wordt het rondetafelgesprek dat was gepland m.b.v. een videoconferentie, om te zetten in een vergadering in de Kamer, met twee personen per ronde, conform de voorschriften van het Presidium.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Tweede steunpakket culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg inzake Verkenning governance Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  RTG Evaluatie Cultuurplan-periode

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op inspectierapport “Aanhoudend droog”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Onderzoek levenlanglerenkrediet'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Nationale Studenten Enquête (NSE)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen tbv dansopleiding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Start nieuwe schooljaar

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2019 (Kamerstuk 31293-521)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op brief van Stichting LOOT over de vrijwillige ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (onderwijs) 16 en 17 september

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Europese Vaardighedenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Raadsaanbeveling beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)


  wo 09-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS-Raad van 16 en 17 september 2020
  do 17-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep
  vr 18-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof
  di 22-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt
  wo 23-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
  wo 23-09-2020 13.00 - 15.15 Rondetafelgesprek Leesvaardigheid (videoconferentie)
  vr 25-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering
  di 29-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
  do 01-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op KNAW briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen
  wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages
  do 08-10-2020 13.30 - 16.30 Algemeen overleg Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging
  ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
  ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs
 27. 27

  Voorstel voor planning van debatten

  Gezien het grote aantal debatten op de totaallijst, het beperkte vergaderregime in coronatijd en de aanloop naar het verkiezingsreces, heeft de commissie besloten in te gaan op het voorstel van de commissievoorzitter en de griffier om een groot aantal debatten te comprimeren, te betrekken bij andere debatten of te laten vervallen omdat ze (deels) al ergens bij zijn betrokken. Dit oorspronkelijke voorstel is vóór het zomerreces rondgemaild en besproken en aangepast in de OCW-procedurevergadering van 3 september jl.
   
  Het voorstel wordt nogmaals naar alle OCW-leden rondgemaild en geagendeerd voor deze procedurevergadering. Daarna zal de griffier een mail versturen aan de Griffie Plenair met het verzoek de betreffende debatten af te voeren, met een cc aan de debataanvragers.

   
  Suggesties voor prioritaire plenaire debatten, met uitgebreide spreektijden i.v.m. samenvoeging van veel debatten:
  1. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 GW (nov.)
  2. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelstel (nov.-dec.)
  3. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (ivm nog te ontvangen documenten, 1e kwartaal 2021)
   
  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  De schuin afgedrukte debatten zouden komen te vervallen.
   
  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs TITEL Afrekenbaarheid van onderwijsbestuurders en financiële reserves schoolbesturen (Kwint / Westerveld 8+13) (minister BVO en Media) Uiteindelijk is besloten dit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium, dat in 4e kwartaal naar de Kamer komt.
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media) Bij wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium; reserves samenwerkingsverbanden betrekken bij notaoverleg Passend onderwijs)
  23. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW) Bij WGO Emancipatie
  36. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW) Bij AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  38. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB) Bij dossier Sociale veiligheid

  46. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  50. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken TITEL Kansenongelijkheid in het onderwijs  (Van Meenen /Van den Hul 50 + 116) (minister BVO en Media)
  51. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand TITEL Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar 51 + 15) (minister OCW)
  57. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media) Bij notaoverleg Evaluatie passend onderwijs op 16 nov.
  65. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW) Bij AO Internationalisering HO en digitale veiligheid op 3 dec + bij het schriftelijk overleg over Clingendael-rapport China's invloed op onderwijs in Nederland, inbreng op 2 okt.

  72. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  77. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) * Komt te vervallen, is al eerder aangekondigd
  84. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)  Betrekken bij WGO Cultuur

  94. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen  (Westerveld) (minister BVO en Media), aanhouden in afwachting van onderzoek Kamer naar oorzaken laaggeletterdheid in funderend onderwijs
  99. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW) bij WGO Emancipatie
  101. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW) Betrekken bij het AO Internationalisering HO + digitale veiligheid op 3 dec.
  110. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media) Betrekken bij debat over het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  111. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media) Betrekken bij verlengd WGO Media, daarna opnieuw bezien
  115. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media) Samenvoegen met het prioritaire debat over achterstand op van bao-leerlingen in achterstandswijken, nr. 50
  132. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling  Dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW) Samenvoegen met het prioritaire debat Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel
  39. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW) Toevoegen aan AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey) op 8 okt.
  55. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
  69. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
  75. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW) Betrekken bij begrotingsbehandeling J&V, OCW
 28. 28

  RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Hoenderloo college

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Mckenzie rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rondvraagpunt lid Kwint voorstel feitelijke vragen bij het OESO-rapport Education at a Glance

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek inplanning begrotingsonderzoek inzake de Lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data