Procedurevergadering : Procedures en brieven (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 oktober 2020
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • T. van Gent (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toevoeging mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aankondiging beleidsdoorlichting bekostiging politie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aankondiging beleidsdoorlichting Artikel 33 (Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gegevens databestand Zhenhua

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere informatie uitvoering systematiek tolk- en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handhaving coronaregels

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over meer regie op het functioneren van de strafrechtketen (Kamerstuk 35470-VI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage OM n.a.v. rapport commissie Fokkens

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verstoringen ICT politie met gevolgen voor meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Communicatienetwerk C2000 en toekomst (missiekritische) communicatie hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang modernisering wetgeving inzake seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Wiersma over inzichtelijk maken aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden getoetst (Kamerstuk 32824-274)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen c.s. over de Kamer zo snel mogelijk de gevraagde stukken toesturen inzake de zaak-Poch (Kamerstuk 31753-203)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over criminele burgerinfiltranten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het bericht dat de Internationale rechtshulpkamer (IRK) voorlopig alle overleveringen naar Polen stil legt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gijzelsoftware-aanval op Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming deelname aan Rondetafelgesprekken Opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Hostingbedrijven en kinderpornografisch beeldmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie Van Nispen c.s. inzake de in de V.S. gedetineerde J.S (Kamerstuk 35470-VI-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek 'En plein public'. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan FPC de Pompestichting over verbetermaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de brief van NL-digitaal over de gevolgen van Schrems II

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanscherping maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de strijd tegen het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over benoeming bestuurders in de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wob-verzoek inzake de stelselwijziging rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op voorstel van rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het rapport van LGBT Asylum Support “We feel unsafe”

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rijks-intern bericht over uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst – tranche 2 tot en met 5

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op Vierde jaarverslag Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsreactie Inspectierapport Toezicht op leeftijdsonderzoeken - gecombineerd jaarbericht 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Gegevensuitwisseling Duitse parkeerders inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief van de gezaghebber van St. Eustatius over het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (Kamerstuk 35526)

 47. 47

  Fiche: Mededeling EU-actieplan inzake vuurwapenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Mededeling EU-strategie bestrijding seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Fiche: Mededeling Veiligheidsuniestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Mededeling EU Agenda en Actieplan Drugs 2021 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beleidsreactie WODC-onderzoeksrapport ‘Decision making on the Balkan route and the EU-Turkey Statement'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Lijst met EU-voorstellen J&V tot en met 8 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35570-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek om het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 28 oktober 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek om op korte termijn het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (35439) in een wetgevingsoverleg te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Verzoek reactie van minister Justitie en Veiligheid op het rapport van Amnesty International over massasurveillance

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het bericht inzake het lhbti-politienetwerk Roze in Blauw

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op RSJ-rapport advies coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek reactie van minister voor Rechtsbescherming op artikel over de advocatuur in het NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek reactie binnen twee weken op bericht: Nederland presteert zwak bij bestrijding van corruptie (Het Financieele Dagblad)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek reactie van staatssecretaris Justitie en Veiligheid op rapport ‘ onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2019’ met aanbevelingen CKM

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming hoe de motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen uitgevoerd zal worden

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek plannen van notaoverleg over gevangeniswezen en tbs

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data