Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van staatssecretaris J&V op rapport ‘ onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2019’ met aanbevelingen CKM
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het bericht inzake het lhbti-politienetwerk Roze in Blauw
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 14 oktober 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie binnen twee weken op bericht: Nederland presteert zwak bij bestrijding van corruptie (Het Financieele Dagblad)
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister J&V op het rapport van Amnesty International over massasurveillance
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister voor Rechtsbescherming op artikel over de advocatuur in het NRC
Brief lid / fractie
Download Verzoek om op korte termijn het wetsvoorstel inzake griffierechten (35 439) in een wetgevingsoverleg te behandelen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 28 oktober 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 14 oktober 2020
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen J&V tot en met 8 oktober 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van de minister van Justitie ne Veiligheid op RSJ-rapport advies coronamaatregelen

Deelnemers


Agendapunten

3
Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

Te behandelen:

37
Reactie op voorstel van rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Te behandelen:

47
Brief van de gezaghebber van St. Eustatius over het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (Kamerstuk 35526)
56
Stafnotitie - Geplande commissieactiviteiten na het herfstreces 2020
68
Voorstel opzet rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG
69
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van het (dis)functioneren van de rechtsstaat in enkele EU-lidstaten voor de rechtspraktijk in Nederland