Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 september 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (Kamerstuk 35478)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35480)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Versterking integriteitsbeleid Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbericht evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie inzake Advies ROB, Decentrale taak is politieke zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vagen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (Kamerstuk 35165-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (Kamerstuk 35165-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op rapporten over governance en financiering GDI

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstelbericht vragen vaste commissie BZK over Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel (Wdo)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (Kamerstuk 35300-VII-123)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek afwijkende energielabels Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vaststelling Omgevingsagenda Oost Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Acties lood in drinkwater

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nahang besluit houdende wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie (Kamerstuk 32757-168)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken bij de Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)(Kamerstuk 34682-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp (Kamerstuk 31757-93)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over een wettelijke noodstop voor de huur van huurwoningen van beeldend kunstenaars in te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Overwinteren strandpaviljoens

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Maandrapportage juli 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over het artikel “Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren” in het dagblad Cobouw

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stafnotitie - Extern onderzoek e-government

 60. 60

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen.

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verkiezingen met inachtneming van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  1, 2 en 3 september (week 36)
  - 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
  - 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
  - Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

  8, 9 en 10 september (week 37)
  - 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

  15, 16 en 17 september (week 38)
  - Prinsjesdag 2020
  - Algemene Politieke Beschouwingen

  29 en 30 september, 1 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen

  6, 7 en 8 oktober (week 41) 
  - Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

  13, 14 en 15 oktober (week 42)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII) 

  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W)
  74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimteijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 

  Besluit: Wet versterking decentrale rekenkamers wordt van de plenaire agenda gehaald en komt later in het najaar weer terug op de agenda
 68. 68

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) - TK 34974
  do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Compensatiepakket Zeeland
  do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518)
  do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)
 69. 69

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

  Besluit: de commissie ziet af van een gesprek met de initiatiefnemer(s) van het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting en zal aan de Kamer melden dat dit initiatief gereed is voor pleniare behandeling.
 70. 70

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
 71. 71

  Overzicht concept BIZA-activiteiten (ter bespreking)

  ma 07-09-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wet toeristische verhuur woonruimte
  do 10-09-2020 13.15 - 14.15 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017 (indien zaal beschikbaar is)
  wo 16-09-2020 09.15 - 09.45 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie TIB en de CvA
  wo 23-09-2020 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Rijkvastgoed
  do 24-09-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  do 24-09-2020 13.00 - 16.00  Algemeen overleg NOVI
  do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet
  do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO
  do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
  do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
  do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
  do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
  do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

  Besluit: de commissie stemt in om het AO Rijksvastgoed uit te stellen en op dat tijdstip het notaoverleg burgeramendement van het lid Sneller in te plannen
  Besluit: de commissie besluit om incidenteel een fysieke procedurevergadering in te plannen
 72. 72

  Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Brief van de Nationale ombudsman