Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 september 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 3 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
16
25
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Te behandelen:

26
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Te behandelen:

30
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48)

Te behandelen:

50
59
Stafnotitie - Extern onderzoek e-government
60
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Te behandelen:

61
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Te behandelen:

63
Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Te behandelen:

67
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

1, 2 en 3 september (week 36)
- 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
- 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
- Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

8, 9 en 10 september (week 37)
- 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)
- Prinsjesdag 2020
- Algemene Politieke Beschouwingen

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)
- Algemene Financiële Beschouwingen

6, 7 en 8 oktober (week 41) 
- Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

13, 14 en 15 oktober (week 42)
- Begroting Binnenlandse Zaken (VII) 

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W)
74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimteijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 

Besluit: Wet versterking decentrale rekenkamers wordt van de plenaire agenda gehaald en komt later in het najaar weer terug op de agenda
68
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) - TK 34974
do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Compensatiepakket Zeeland
do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518)
do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)
69
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

Besluit: de commissie ziet af van een gesprek met de initiatiefnemer(s) van het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting en zal aan de Kamer melden dat dit initiatief gereed is voor pleniare behandeling.
70
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
71
Overzicht concept BIZA-activiteiten (ter bespreking)

Details

ma 07-09-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wet toeristische verhuur woonruimte
do 10-09-2020 13.15 - 14.15 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017 (indien zaal beschikbaar is)
wo 16-09-2020 09.15 - 09.45 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie TIB en de CvA
wo 23-09-2020 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Rijkvastgoed
do 24-09-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
do 24-09-2020 13.00 - 16.00  Algemeen overleg NOVI
do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet
do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO
do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)
do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

Besluit: de commissie stemt in om het AO Rijksvastgoed uit te stellen en op dat tijdstip het notaoverleg burgeramendement van het lid Sneller in te plannen
Besluit: de commissie besluit om incidenteel een fysieke procedurevergadering in te plannen
72
Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme

Te behandelen:

73
Brief van de Nationale ombudsman