E-mailprocedure : Rappel behandeling incidentele suppletoire begrotingen en Jaarverslag/Slotwet

De vergadering is geweest

23 juni 2020
17:00 uur
Geachte leden cie OCW,
 
In verband met het grote aantal procedures dat op dit moment loopt, vindt u hieronder een overzicht daarvan, met een voorstel voor afhandeling.
Graag verneem ik voor morgen 13.00 uur of uw fractie hiermee kan instemmen.
  
35499 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 19-06-2020
Voorstel inbreng feitelijke vragen op wo 24 juni 10.00 uur; antwoord: 30 juni 12.00; AO achterstanden/leraren op 1 juli; daarna stemmingslijst?  

2020Z11074 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19) 35464 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 15-06-2020
Antwoorden zijn binnen: amendement Futselaar; AO hoger onderwijs 24-6-2020; daarna stemmingslijst?

35481 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 29-05-2020 Inbreng feitelijke vragen was op 16-6-2020; antwoorden afwachten; daarna stemmingslijst?
 
35470-VIII-5 Verslag van een schriftelijk overleg over jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 en de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven
Aangehouden in vorige procedureverg; decharge verlenen.

Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Besluit:
 1. Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen 35499: inbreng feitelijke vragen donderdag 25 juni 10.00 uur. Antwoorden 30 juni. Zonder tegenbericht (via e-mailprocedure) op stemmingslijst 2 juli a.s.
 2. Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 2020Z11074: SO kan worden betrokken bij diverse AO's 35464-5; amendement Futselaar 35464-4  aan de orde in AO Onderwijs en corona, hoger onderwijs op 24-6-2020; daarna (via e-mailprocedure) op stemmingslijst 2 juli a.s.
 3. Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19 35481: Inbreng feitelijke vragen was op 16-6-2020; antwoorden afwachten; daarna zonder tegenbericht (via e-mailprocedure) op stemmingslijst van 2 juli a.s.
 4. Verslag schriftelijk overleg over Jaarverslag en Slotwet ministerie OCW 2019 35470-VIII-5: vka en decharge verlenen.
De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met de voorstellen: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Behandeling incidentele suppletoire begrotingen en Jaarverslag/Slotwet

  Te behandelen:

  Loading data