09
jun
Besloten debat
9 juni 2020 14:00
E-mailprocedure

Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (31322-412)

E-mailprocedure: "Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (31322-412)"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hierbij treft u aan een verzoek van het lid (Gijs) van Dijk (PvdA) om een schriftelijk overleg te voeren over het donderdag jl. ontvangen Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021. Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 9 juni a.s. om 14.00 uur of u met verzoek kunt instemmen*. Spoedig daarna zal ik u informeren over het verzoek wordt gehonoreerd**.
 
 
*als de commissie instemt met het verzoek zal de inbrengdatum voor het SO worden vastgesteld op maandag 15 juni a.s. om 14.00 uur. Aan de regering zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk maandag 22 juni a.s. aan de Kamer te sturen. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 1 juli 2020.
 
** Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer M.E.
griffier vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
Beste Marc,
 
Hierbij wil ik namens Gijs van Dijk (PvdA) het verzoek doen voor een SO over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021.
 
Kan jij dit verzoek bij de leden van de commissie SZW voorleggen?
 
Met vriendelijke groet,
 
Elwin Wolters
Politiek medewerker & voorlichter SZW Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 9 juni 2020 (Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (31322-412))

Agendapunten