Procedurevergadering : Procedures en brieven (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

4 juni 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Besluit kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. over schrappen van het recht om contant geld te eisen bij gesecureerde vorderingen en het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. over minimumbescherming voor schuldeisers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Informatie over het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 13. 13

  Stafnotitie - Voorstel (on)geplande commissieactiviteiten

 14. 14

  Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten van de onderzoeken naar de gevaarzetting van nat vuurwerk in Ulicoten en de bestrijding van vuurwerkbranden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Coffeeshopmonitor meting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op rapport Raad voor de rechtshandhaving 'Bijdragen justitiële partijen aan de aanpak huiselijk geweld in Caribisch Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Capaciteit forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 52

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het Inspectierapport 'aanpak van mensenhandel en mensensmokkel'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het advies van de parlementair advocaat inzake de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Internetcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Financieringsregeling drugsafvaldumpingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht "Linkse meerderheid wil kraakbeleid Halsema afzwakken"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Toezegging over toezending van een afschrift van de brief aan de Korpschef over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de screening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag een schriftelijk overleg over de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de planning uitwerking structurele middelen aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Eerste halfjaarbericht politie van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie vervolganalyse naar de werkwijze in de instellingen van kloosterorde De Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoeksrapport ‘Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de COVID-19-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift reactie op voorstel als crisismaatregelen leeftijdsgrens rechter-plaatsvervangers te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Advies van de RSJ ‘Langdurig in de tbs’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Versoepeling corona-maatregelen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verlenging aanmeldpunt afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Incidentenoverzicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid inzake toegang, toelating en opvang van vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Meerjarig beleidskader hervestiging 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag van de informele JBZ-raad van 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Nederlandse inzet in de Europese grens- en kustwacht in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Gevolgen richtsnoer Europese Commissie voor beslistermijnen IND

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 27 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Openbaarmaking van de quick scan over de digitalisering van de strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming inzake update situatie gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Brievenlijst