28
mei
Besloten debat
28 mei 2020 12:00
E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure: "[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie Financiën
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14:01
Aan: GC-Commissie-FIN ; GC-Commissie-EZK ; GC-Commissie-SZW
Onderwerp: [UITKOMST E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0
 

Aan de leden van de vaste commissies voor
  • Economische Zaken en Klimaat
  • Financiën
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geachte leden,
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel ten aanzien van een gezamenlijke inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begrotingen voor EZK en SZW: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, 50PLUS, SGP.
 
Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij genoemde begrotingen is aangenomen.
 
Uit de reacties blijkt verder dat de volgende fracties eveneens het voorstel ten aanzien van de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën steunen: GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS, SGP.
 
Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën niet is aangenomen.
 
De volgende fracties wensen deze inbrengtermijn ten opzichte van het voorstel te vervroegen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni: VVD, CDA, D66, CU. Specifiek voor deze incidentele suppletoire begroting zal een nieuwe e-mailprocedure worden gestart. Overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Adjunct-griffier commissie Financiën


-----
Van:
Commissie Financiën
Datum: 26 mei 2020 om 19:09:48 CEST
Aan: GC-Commissie-FIN , GC-Commissie-SZW , GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

Aan de leden van de vaste commissies voor
  • Economische Zaken en Klimaat
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geachte leden,

Deze en vorige week zijn bij de Kamer drie incidentele suppletoire begrotingen ingediend door de ministers van EZK, Financiën en SZW inzake het noodpakket banen en economie 2.0:
Nummer Onderwerp Voortouw
35473 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) - SZW
35472 - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) - EZK
35466 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)- FIN

Gezien het spoedeisende karakter van de behandeling en de onderlinge samenhang tussen deze voorstellen, doen de gezamenlijke griffiers van de betrokken commissies u, na overleg met de betrokken commissievoorzitters, het volgende voorstel ten aanzien van de inbrengtermijnen voor de verslagen bij deze begrotingen:
  1. Inbrengtermijn voor verslag (feitelijke vragen) over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.
  2. De bewindslieden vragen de antwoorden in te dienen uiterlijk vrijdag 12 juni te 14.00 uur.
    Commissies besluiten na beantwoording van de feitelijke vragen zelf over de verdere behandeling van ‘hun’ suppletoire begrotingen.

Ik verzoek u mij uiterlijk op donderdag 28 mei 2020 om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen. (*) Wij verwachten hierbij één commissieoverstijgend antwoord per fractie.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.


Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Adjunct-griffier commissie Financiën
Griffie commissies Sociaal en Financieel

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure commissie FInanciën Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

Agendapunten

2
*Toelichting

Details

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.