Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 oktober 2020
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken onderhandelingen EU-VK en voorbereidingen op aflopen overgangsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie compromisvoorstel MFK-rechtsstaatverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de buitengewone Europese Raad van 1 en 2 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over de verwachte Nederlandse afdrachten aan de EU tot 2058 in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie Commissievoorstel gecoördineerde aanpak COVID-19 respons

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  EU-voorstel: Mededeling An Economic and Investment Plan for the Western Balkans COM (2020) 641

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid 2020 COM (2020) 660

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vacature rapporteur Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

  Besluit: De commissie besluit de heer Bosman (VVD) te benoemen als co-rapporteur Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (vacature-Groothuizen, D66).
 13. 13

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)
  Toezeggingen AO RAZ dd 25 februari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de conferentie over de toekomst van Europa.
  Toezeggingen NO Europese top d.d. 6 mei 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de dekking en uitwerking van het steunpakket voor de Westelijke Balkan, zodra deze informatie bekend is.
  Besluit procedurevergadering dd 9 september 2020
  • Aan stas ezk - kabinetsreactie op het advies van de Europese Rekenkamer over herstelfinanciering i.h.k.v. REACT-EU.
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het Europese Rekenkamer-rapport "Wetgeven in de Europese Unie: de balans na bijna 20 jaar betere regelgeving", te ontvangen voor 20 oktober 2020.
  Besluit procedurevergadering dd 1 oktober 2020
  • Aan minister buza - kabinetsreactie strategic foresight report strategic foresight – charting the course towards a more resilient europe COM (2020) 493, mee te nemen in de appreciatie van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021.
  • Aan minister buza - kabinetsreactie Verslag van de Commissie over de toepassing, in 2019, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie COM (2020) 561.
  Toezegging AO Brexit dd 7 oktober 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief over de stand van zaken met betrekking tot certificering van medische hulpmiddelen tussen EU en VK.
  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • De minister zegt toe als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties hij eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
  • De minister zegt toe de appreciatie van de voortgangsrapportage van Albanië aan de Tweede Kamer te sturen voordat er stappen worden gezet.

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: De toezegging uit het notaoverleg Europese Top d.d. 6 mei 2020 om de gestelde vragen over de productie, beschikbaarheid en verdeling van coronavaccins in Europa schriftelijk te beantwoorden is afgedaan in de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2020 onder Kamerstuk 25 295, nr. 539.
   
 14. 14

  Commissie-agenda

  21-10-2020 12:00 inbrengtermijn feitelijke vragen over EU-voorstel inzake EU-uitbreiding (nieuw)
  27-10-2020 16:30 - 17:30 gesprek met Albanese delegatie over EU-uitbreiding (digitaal, besloten) (nieuw)

  03-11-2020 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 (nog te verlengen met één uur)
  05-11-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  11-11-2020 12:00 inbrengtermijn verslag wetsvoorstel inzake wijziging Verzamelwet Brexit (nieuw)
  11-11-2020 15:00 - 17:00 AO Raad Algemene Zaken cohesiebeleid dd 12 november 2020 
  23-11-2020 16:00 - 17:30 videogesprek met Uitvoerend Vice-Voorzitter van de Europese Commissie Vestager (opnieuw ingepland; eerder is besloten om de voorzitter af te vaardigen)
  26-11-2020 13:30 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020
  26-11-2020 15:45 – 16:45 procedurevergadering
  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn
  16-12-2020 10:00 - 13:00 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie 
  17-12-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering

  Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
  Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

  OVERIGEN:

  1. Het Duitse EU-voorzitterschap is voornemens om op maandag 16 november 2020 een informele Europese Top te organiseren over de betrekkingen met China.

  Besluit (1): De commissie Europese Zaken ziet af van voorbereiding van deze thematische EU-top.  2. Videogesprek met Vice-President Vera JOUROVÁ en Eurocommissaris Didier REYNDERS over het rapport van de Europese Commissie inzake rechtsstatelijkheid op donderdag 29 oktober van 14:00-15:30 (uitnodiging bestemd voor alle parlementen van EU27) 

  Besluit (2): De rapporteurs rechtsstatelijkheid afvaardigen naar dit videogesprek.