Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 mei 2020
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 23 april wordt vastgesteld.

  Dit betrof een procedurevergadering per videoverbinding, waarvan ook een stenografisch verslag is opgemaakt.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanvullende geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 maart te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsnota 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanstelling Kwartiermakers toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar aanleiding van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag IMFC voorjaarsvergadering april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over het spanningsveld tussen het budgetrecht en de informatie-uitwisseling met het parlement versus de omgang met koersgevoelige informatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg over de export van uranium door URENCO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wettelijke basis van eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vermogensrendementsheffing in box 3 - advies deskundigen en notitie CPB 2013-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen uit het algemeen overleg over de Belastingdienst van 4 maart

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitbreiding formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA BV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stukken over kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie planbureaus op verzoek om een verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 26. 26

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beoordeling Raad van State van het Stabiliteitsprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Behandeling jaarverantwoording 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de videoconferentie van de Eurogroep van 7 en 9 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de informele Ecofinraad van 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Europese begroting 2020: derde aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst nieuwe EU-voorstellen (FIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 8 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling European Green Deal Investment Plan (Kamerstuk 22112-2844)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Visie op de kabinetsreactie op het rapport "Vertrouwen op controle" van de Commissie toekomst accountancysector (Cta)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.
  Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Eurogroep/Ecofinvergadering op 18 en 19 mei 2020, dat gepland was op donderdag 14 mei 2020, zal worden geannuleerd in verband met de beperkingen die de Kamer zich vanwege de corornamaatregelen heeft opgelegd ten aanien van het houden van (commissie)debatten.


  do 14-05-2020 14.00-17.00 - Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad (wordt geannuleerd)
  wo 20-05-2020 11.00-13.00 - Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart
  wo 20-05-2020 14.00-15.30 - Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2019
  wo 20-05-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
  wo 03-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
  wo 10-06-2020 13.00-15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel (datum is onder voorbehoud)
  wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo17-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
  do 25-06-2020 13.00-15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld
  do 25-06-2020 15.00-17.00 Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
  di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 01-07-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
 39. 39

  Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is besloten.

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.

  Algemeen overleggen:
  AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)
  AO Europese btw
  AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Stopzetten kinderopvangtoeslag - tot nader order uitgesteld
  AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Gesprekken:
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
  Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
  Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Werkbezoeken:
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
 40. 40

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
  • 20-02-2020 - Rappel schriftelijke vragen over onderzoek naar WLTP (2020Z04260)
  • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
  • 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z05078)
  • 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale wetsvoorstellen (2020Z06504)
  • 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
  • 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman van Air France-KLM (2020Z07706)
  • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)
 41. 41

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om reactie van de minister op de uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht over het opkoopprogramma van de ECB

  Te behandelen:

  Loading data