E-mailprocedure : Voorstel wetgevingsoverleg (WGO) over de tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35438)

De vergadering is geweest

23 april 2020
12:00 uur
Leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Bij deze stel ik voor een wetgevingsoverleg (WGO) te voeren over de tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35438). De inbrengdatum voor feitelijke vragen was gisteren. Het ministerie is verzocht de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, bij voorkeur uiterlijk 30 april 2020.
 
Indien u met het voorstel instemt, zal ik – in samenspraak met Griffie Plenair – een datumvoorstel aan u voorleggen. Een WGO in het meireces zou eventueel kunnen. De datum en het tijdstip zal mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van vergaderzalen en van de bewindspersonen.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 23 april 2020 om 12.00 uur te laten weten of u instemt met dit voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.
 
Dennis Nava

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel WGO over de tweede incidentele suppletoire begroting EZK Noodpakket banen en economie (35438)

    Te behandelen:

    Loading data