Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

18 mei 2020
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 - 318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging WUR voor bezoek aan Wageningen Campus i.h.k.v. verkiezingen

 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet - Wet duurzame aanpak stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eerste incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (LNV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (LNV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (LNV) en maatregelen inzake aanpak stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begroting van het ministerie van LNV samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vereffeningsverslag Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlengen ophokplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Intrekken ophokplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 23 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Implementatie van 3 EU-richtlijnen op LNV-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel toezending reactie op de brief van Waterschap Brabantse Delta over het verwerken van sloot- en bermmaaisel in de kleine kringloop

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de antwoordbrief aan Waterschap Brabantse Delta over het verwerken van sloot- en bermmaaisel in de kleine kringloop

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  10-stappenplan Kring Loop

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het gezamenlijke werkbezoek aan het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Agrofoodmonitor van het Haags Centrum voor Strategische Studies

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Scenariostudie naar de langetermijneffecten van verschillende beleidsrichtingen om de landbouw te verduurzamen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang duurzame agrogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over het eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Informatie over diverse onderwerpen met betrekking tot natuurbeleid en de natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het Nederlandse Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stikstofregistratiesysteem voor woningbouw- en infrasector

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vervoer van de karkassen tijdens het Offerfeest

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan voor 2020 van de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Klacht over handelwijze NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken corona en dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Update corona bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen Nederland en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN inzake de 99ste zitting van het Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 39. 39

  Lijst met EU-voorstellen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Paper over de juridische mogelijkheid van spuitvrije zones bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanvullende maatregelen op het noodpakket met een aantal generieke instrumenten voor liquiditeits- en loonkostensteun, waarvan ook de land- en tuinbouwsector en de visserijsector gebruik kunnen maken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aankondiging van de videoconferentie landbouwministers van de EU inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van de informele LNV-raad en een overzicht van maatregelen in de landbouw, tuinbouw en visserij in verband met de COVID-19 crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de tweede termijn van het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 20 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  COVID-19 en mogelijke relatie met dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  De bevinding van infecties met SARS-CoV-2 bij enkele nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gevolgen van COVID-19-crisis op land-, tuinbouw- en visserijsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Appreciatie agrofood onderdeel van CRII+ pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde agenda van de videoconferentie van EU Landbouw- en Visserijministers op 13 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een reactie van de minister van LNV te vragen op het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet Natuurbescherming’ van de gezamenlijke natuurorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te rappelleren op alle onbeantwoorde schriftelijke vragen waarvan de beantwoordingstermijn is verstreken

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om het plenaire debat over stikstof in te plannen een week na ommekomst van het rapport van de commissie-Remkes met langetermijnadviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV te verzoeken voor het zomerreces invulling te geven aan de toezegging inzake precisielandbouw, veredelingstechnieken/biotechnologie en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data