Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag procedurevergadering commissie LNV d.d. 18 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering LNV
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 18 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging WUR voor bezoek aan Wageningen Campus i.h.k.v. verkiezingen
22
Scenariostudie naar de langetermijneffecten van verschillende beleidsrichtingen om de landbouw te verduurzamen

Te behandelen:

38
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
39
Commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

Geplande commissieactiviteiten
20-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg COVID-19 en de
                                       mogelijke relatie met dieren en over de gevolgen
                                       van COVID-19-crisis op land-, tuinbouw- en
                                       visserijsectoren 
25-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen AR-rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de regeringLNV
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen AR-rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de Algemene Rekenkamer
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019
29-05-2020 13.00 - 13.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en  
                                       Visserijraad op 8 en 9 juni 2020
02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
03-06-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
12-06-2020 12.00-12.00  Inbreng schriftelijk overleg over het jaarverslag over 2019 van het ministerie van LNV en het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer
17-06-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
01-07-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)

Voor het zomerreces in te plannen commissieactiviteiten
 • Wetgevingsoverleg Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (LNV) en de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein
 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan
 • Notaoverleg Natuur
 • Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 29 en 30 juni 
 • Rondetafelgesprek Mestbeleid (zie agendapunt 43) 
42
Stafnotitie - Feitenrelaas Natura 2000
43
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het kennisthema Mestbeleid
45
55
Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een reactie van de minister van LNV te vragen op het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet Natuurbescherming’ van de gezamenlijke natuurorganisaties

Te behandelen:

57
58
Voorstel van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV te verzoeken voor het zomerreces invulling te geven aan de toezegging inzake precisielandbouw, veredelingstechnieken/biotechnologie en innovatie

Te behandelen: