Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 mei 2020
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhangprocedure wijzigingsbesluit in verband met wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (Kamerstuk 35287)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inzet vanaf dag één voor asielzoekers en statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mogelijkheden inburgeringsplicht Turkse asielstatushouders op korte termijn invoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Effecten corona op inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gewijzigde planning tweede fase Verkenning bevolking 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten uitzendonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Knelpunten kleine pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden) (Kamerstuk 30982-55)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW (oudedagsvoorziening) (Kamerstuk 30982-54)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering (Kamerstuk 32824-295)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Bestuurlijke afspraken over de Veranderopgave inburgering (VOI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitspraak Oasis-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede wijziging noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de initiatiefnota «Actieplan Arbeidsmigratie» van de leden Segers en Marijnissen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoeken commissie over afschriften van de reacties op de brief van VERAS en VVTB over zorgen over de aanpak van de herziening van het asbeststelsel (reactie op het TNO-rapport) en op de brief van Fenelab waarin aandacht wordt gevraagd voor de beleidsuitvoering van het asbestdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de omgang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de signalen van de Belastingdienst/Toeslagen over de eigen bijdrage voor de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar (Kamerstuk 25 883-376)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Maatregelen naar aanleiding van het rapport "Kind van de rekening" van de Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel aanbieding advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending informatie over de doeltreffendheid en de effecten van de experimenten Participatiewet in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede (Kamerstuk 35300-XV-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16-01-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over nadere uitwerking ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kinderopvang en Covid-19: update noodopvang en compensatie eigen bijdrage ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een reactie naar aanleiding van het vonnis van de rechter inzake het Systeem Risico Indicatie (SyRI).

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Gemeentenieuws van SZW - extra in verband met Coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tijdelijk vrijstellingsbesluit voorschriften Arbeidsomstandighedenwet ivm COVID-19 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoeken arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Invulling van de gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (Kamerstuk 35415-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitbreiding doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vaststelling algemene maatregel van bestuur (AMvB) Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van de leden Van den Berg en Palland over geschikte instrumenten inzetbaar maken voor bedrijven (Kamerstuk 25295-112)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Fraude met de Ziektewet (ZW)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  KLM en Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Informeel video-overleg Raad WSB op 19 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en vooruitzicht 2021-2027 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Lijst met EU-voostellen maart-april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 april 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
  2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
  3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
 59. 59

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen)/wetgevingsoverleg(gen)

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35358) - 12 mei 2020, 10.30-13.30 uur 
  • NO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 13.30-18.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 60. 60

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Notaoverleg Pensioenonderwerpen plannen kort voor het zomerreces.
  Noot: Vooralsnog is het binnen het huidige vergaderregime niet mogelijk om algemene overleggen te plannen. Wel is het mogelijk om (een) notaoverleg(gen) in te laten plannen.
 61. 61

  Overleggen tot nader order uitgesteld naar aanleiding van maatregelen coronavirus

  Besluit: Ter informatie.   
 62. 62

  In te plannen overleggen


  Besluit: Aan de Griffie Plenair zal worden verzocht een 

              Plenair debat/notaoverleg in te plannen snel na ontvangst van de brief van de minister van Sociale Zaken en 
              Werkgelegenheid over (de uitvoering van) het Noodpakket banen en economie (tweede steunpakket).

              Notaoverleg ZZP in te plannen, voorafgegaan door een technische briefing Stichting van de Arbeid (AOV zelfstandigen).

              Plenair debat in te plannen na ontvangst van de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
              advies commissie Regulering van werk (onder leiding van de heer Borstlap) (arbeidsmarktbeleid in de toekomst).

              Eind juni 2020 een notaoverleg over Pensioenonderwerpen in te plannen.
 63. 63

  Verzoek voor een debat over de uitspraak van de minister van SZW dat bedrijven die gebruikmaken van loonsubsidie via de NOW-regeling vanaf juni mensen mogen ontslaan

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Openbaarmaking van het eindrapport “Werken op waarde geschat, Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI“

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data