Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 12 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

Te behandelen:

28
Reactie op verzoeken commissie over afschriften van de reacties op de brief van VERAS en VVTB over zorgen over de aanpak van de herziening van het asbeststelsel (reactie op het TNO-rapport) en op de brief van Fenelab waarin aandacht wordt gevraagd voor de beleidsuitvoering van het asbestdossier

Te behandelen:

58
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 april 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
59
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen)/wetgevingsoverleg(gen)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • WGO Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35358) - 12 mei 2020, 10.30-13.30 uur 
 • NO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 13.30-18.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
60
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Notaoverleg Pensioenonderwerpen plannen kort voor het zomerreces.
Noot: Vooralsnog is het binnen het huidige vergaderregime niet mogelijk om algemene overleggen te plannen. Wel is het mogelijk om (een) notaoverleg(gen) in te laten plannen.
61
Overleggen tot nader order uitgesteld naar aanleiding van maatregelen coronavirus

Details

Besluit: Ter informatie.   
62
In te plannen overleggen

Details


Besluit: Aan de Griffie Plenair zal worden verzocht een 

            Plenair debat/notaoverleg in te plannen snel na ontvangst van de brief van de minister van Sociale Zaken en 
            Werkgelegenheid over (de uitvoering van) het Noodpakket banen en economie (tweede steunpakket).

            Notaoverleg ZZP in te plannen, voorafgegaan door een technische briefing Stichting van de Arbeid (AOV zelfstandigen).

            Plenair debat in te plannen na ontvangst van de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
            advies commissie Regulering van werk (onder leiding van de heer Borstlap) (arbeidsmarktbeleid in de toekomst).

            Eind juni 2020 een notaoverleg over Pensioenonderwerpen in te plannen.
63