E-mailprocedure : Voorstel om in te stemmen met de door de minister van Financiën opgestelde werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen

De vergadering is geweest

17 april 2020
17:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën

 
Geachte leden,
 
Het aan u in de e-mailprocedure voorgelegde voorstel om in te stemmen met de werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen had reeds de steun van de in de voorbereidingsgroep vertegenwoordigde fracties van VVD, GroenLinks, SP en PvdA.
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met instemming gereageerd: CDA, D66 en SGP.
De fractie van de PvdD heeft in haar reactie enkele vragen over het voorstel gesteld en vandaag laten weten zich vooralsnog van een oordeel over het voorstel te onthouden.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Ik concludeer dat het voorstel de steun heeft van een meerderheid van de Kamer en derhalve is aangenomen.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
-----------------------------------------------------

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën

 
Geachte leden,
 
De minister van Financiën heeft gisteravond een reactie gegeven op de commissiebrief over het vertrouwelijk informeren van 30 maart 2020. In zijn reactie (zie hier) heeft de minister vermeld dat hij de vaste Kamercommissie voor Financiën conform de door de commissie geschetste wijze kan informeren in situaties waarbij het om koersgevoelige of andere vertrouwelijke informatie gaat.
 
De minister heeft nu een aantal werkafspraken voorgesteld. Voorafgaand aan de toezending van de brief heeft de door de commissie ingestelde Voorbereidingsgroep werkafspraken informatievoorziening ambtelijk overleg gevoerd met enkele ambtenaren van het ministerie.
 
De voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Van der Linde (VVD), Snels (GroenLinks), Alkaya (SP en Nijboer(PvdA), stelt de commissie thans voor om in te stemmen met de (voorlopige) werkafspraken die de minister van Financiën heeft opgesteld.
Deze werkafspraken zien op situaties waarin het wenselijk wordt geacht de commissie vertrouwelijk te informeren, omdat het treffen van een overheidsmaatregel niet kan worden uitgesloten.
 
Ter toelichting op het voorstel van de werkgroep verwijs ik naar de meegezonden en in Parlis te vinden stafnotitie, waarin nader is ingegaan op achtergronden en inhoud van de werkafspraken.
 
Namens de voorzitter van uw commissie leg ik u dit voorstel ter besluitvorming voor.
Ik verzoek u mij uiterlijk morgen, vrijdag 17 april 2020 om 17.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de Voorbereidingsgroep werkafspraken informatievoorziening over de brief van de minister van Financiën van 15 april 2020

    Te behandelen:

    Loading data