E-mailprocedure : Voorstel van de leden Kroger, Lacin en Van Brenk over het versturen van een commissiebrief en een SO over granuliet

De vergadering is geweest

1 april 2020
14:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
De leden Kröger (GL), Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) stellen, naar aanleiding van de brief “Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving van 10 maart 2020 over granuliet” d.d. 31 maart 2020 (documentnummer 202Z05825) en het eerdere verzoek om ontbrekende documenten (commissiebrief, d.d. 3 maart 2020, documentnummer 2020D10006), voor om
 • Een commissiebrief te versturen met het verzoek om de volgende ontbrekende documenten, uiterlijk woensdag 8 april 2020, (alsnog) te ontvangen:
  • het document of verslag uit 2013 waarin bevestigd wordt dat granuliet grond is[1];
  • het verslag van het implementatieteam Besluit bodemkwaliteit van 2019, waarin de vraag is besproken hoe het materiaal in het licht van het Besluit en de nota van toelichting moest worden gezien[2];
  • de beleidsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Directie Water en Bodem (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin wordt aangegeven dat in afwachting van het nieuwe normdocument granuliet onder de BRL 9321 kan vallen;
  • een document waaruit blijkt dat op 10 oktober 2019 door DGWB en rijkswaterstaat besloten is dat granuliet beschouwd kan worden als grond, een nieuwe BRL opgesteld wordt en het besluit van de ILT dat het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt tot de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) als normdocument in de regeling is opgenomen[3];
  • de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet;
  • de nota van Bodem+ van 22 april 2019, zoals genoemd door dhr. Bosma (onderzoeksjournalist bij Zembla), tijdens het rondetafelgesprek Granuliet op 9 maart 2020;
  • de (ontwerp) BRL 9344: “De milieuhy­giënische kwaliteit van fractie < 500 µm vrijkomend bij de bewerking van primair steenachtige materialen” uit 2015.
 • Een schriftelijk overleg te voeren over de brief van 31 maart 2020 en de te ontvangen documenten met als inbrengdatum donderdag 9 april 2020.
 
U wordt verzocht om uiterlijk vandaag, woensdag 1 april 2020 om 14.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) door te geven of u akkoord gaat met:

     1. het versturen van een commissiebrief en het opvragen van de genoemde documenten met als reactietermijn uiterlijk woensdag 8 april 2020; en/of
     2. het voeren van een schriftelijk overleg met als inbrengdatum donderdag 9 april 2020.

Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
Met vriendelijke groet,
Brenda Schuurkamp
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 
[1] Brief “Reactie op de uitzending van Zembla over granuliet”, d.d. 5 maart 2020 (Kamerstuk 30015, nr. 62, p. 4)
[2] Brief “Reactie op de uitzending van Zembla over granuliet”, d.d. 5 maart 2020 (Kamerstuk 30015, nr. 62, p. 4)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel lid Kröger (GL) versturen van een commissiebrief en een SO over granuliet

  Te behandelen:

  Loading data